A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання одноразової матеріальної (фінансової)

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Турківської міської ради
від 11.02. 2016 року № 216
із змінами внесеними згідно
рішення №666 від 06.10.2016 року
рішення №1793 від 29.11.2018 року

рішення №1812 від 20.12.2018 року
рішення №2341 від 17.12.2019 року)

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання одноразової матеріальної (фінансової) допомоги
малозабезпеченим громадянам, які опинилися у скрутній  життєвій ситуації і проживають на території міста

 

Дане Положення встановлює правові й організаційні основи надання одноразової матеріальної (фінансової) допомоги (надалі – допомога) малозабезпеченим родинам, самотнім або іншим громадянам м.Турка, які опинилися у скрутній життєвій ситуації.

Предметом регулювання даного Положення не є відносини, пов'язані з наданням громадянам пільг і соціальних гарантій, установлених законодавством України.

Дійсне Положення розроблене відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного Кодексу України.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фінансування витрат, пов’язаних із наданням допомоги малозабезпеченим громадянам міста,

1.2. Допомога надається малозабезпеченим категоріям громадян:

 • Учасникам бойових дій АТО/ООС та членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО/ООС (Доповнено словами, внесеними згідно рішення сесії Турківської міської ради №666 від 06.10.2016 року, №1812 від 20.12.2018 року);
 • малозабезпеченим родинам;
 • дітям-сиротам;
 • малозабезпеченим самотнім громадянам, які не мають сторонньої опіки;
 • непрацюючим інвалідам І, ІІ та ІІІ групи;
 • особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • іншим громадянам, які потрапили в скрутну життєву ситуацію (потребують довготривалого та вартісного лікування, потерпіли від стихійного лиха, наслідків надзвичайних ситуацій).

1.3. У даному Положенні використовуються наступні основні поняття:

 • Малозабезпечена родина - це родина, в якій середній дохід на одну особу менше від розміру мінімальної заробітної плати.
 • Малозабезпечений самотній громадянин - це громадянин, що не має родичів і дохід якого  не перевищує розміру мінімальної заробітної плати.
 • Скрутна життєва ситуація - це сукупність обставин, що перешкоджають нормальній життєдіяльності громадян, які вони не можуть перебороти самостійно (пожежа та інше стихійне лихо, внаслідок якого завдано збитку житлу, майну потерпілого або його здоров'ю; тяжка протягом тривалого періоду хвороба, оперативне лікування, яке вимагає значних фінансових затрат або виїзду на лікування до іншої області (держави), придбання ліків; смерть одного з членів сім'ї.
 • Матеріальна допомога - це грошова сума, надана малозабезпеченим  родинам чи малозабезпеченим самотнім громадянам з метою забезпечення їхніх матеріальних потреб, пов'язаних з скрутною життєвою ситуацією, у якій вони опинилися.

ІІ. ДЖЕРЕЛА НАДАННЯ ДОПОМОГИ

2.1 Джерелом надання допомоги є кошти, які передбачені бюджетом м. Турка, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах обсягів, затверджених рішенням міської ради про бюджет міста на відповідний бюджетний рік.

ІІІ. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ

3.1.  Підставою для призначення допомоги є скрутна життєва ситуація, у якій опинилася родина чи самотній громадянин м. Турка.

3.2. Основними напрямками надання допомоги є:

 • подолання наслідків пожежі, повені й інших екстремальних  ситуацій, в результаті яких повністю або частково знищено житлові приміщення громадян, що підтверджується відповідними документами;
 • придбання дорогих ліків (за призначенням лікаря), проведення операцій (за висновком  лікаря чи лікарсько-консультативної комісії);
 • допомога учням міських загальноосвітніх шкіл з малозабезпечених сімей, які стали переможцями обласних та республіканських олімпіад;
 • часткове відшкодування витрат на поховання непрацюючих громадян працездатного віку та інш.

3.3. Допомога надається один раз на рік, виходячи з обставин, що склалися. У разі зміни обставин та необхідності підтримки сім'ї, питання надання допомоги як виняток  може бути розглянуто вдруге. Розмір допомоги визначається для кожної сім'ї, виходячи з ситуації, в якій перебуває сім'я, з урахуванням матеріального стану.

3.4. Заяви громадян розглядаються на засіданні міської комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності та гуманітарних питань (далі - комісія). Рішення комісії є правомочним, якщо на засіданні присутні більше половини її членів, і приймається більшістю голосів, та має рекомендаційний характер. Протокол комісії затверджується на засіданні виконавчого комітету.

ІV. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМІР ДОПОМОГИ

4.1. Питання надання допомоги розглядається протягом місяця з дня надання повного пакету документів.

4.2. Допомога призначається  розпорядженням міського голови за пропозицією комісії.

4.3. Засідання комісії проводяться відкрито.

4.4. У ході засідання комісії ведеться протокол.

4.5. З метою підтвердження звернення заявників, проводиться обстеження соціально-побутових умов проживання малозабезпечених громадян та членів їх сімей. Результати такого обстеження оформляються актом обстеження і розглядаються на засіданні комісії.

4.6. Пропозиції щодо розміру допомоги в залежності від матеріального стану заявника та наявних коштів надаються комісію ради з питань депутатської діяльності, етики, законності та гуманітарних питань по розгляду звернень громадян про виділення допомоги міському голові.

4.7. Розмір допомоги може бути в межах від 100 до 2500 гривень. (Зміни, внесені згідно рішення сесії Турківської міської ради №2341 від 17.12.2019 року)

4.8. У виняткових випадках (довготривале й дороговартісне лікування, стихійне лихо, наслідки надзвичайних ситуацій, пожеж та інш.) може бути прийняте рішення щодо надання допомоги в сумі не більше 3000 гривень. (Зміни, внесені згідно рішення сесії Турківської міської ради №2341 від 17.12.2019 року)

4.9. Розмір допомоги членам сімей загиблих учасників АТО/ООС не може перевищувати 20 000 грн. (Доповнено п.4.9, внесеними згідно рішення сесії Турківської міської ради №666 від 06.10.2016 року, №1812 від 20.12.2018 року);

V. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ

5.1. Питання надання допомоги розглядається на підставі звернень громадян, громадських організацій (ветеранів, інвалідів, чорнобильців та інших) щодо надання допомоги, поданих міському Голові, його заступникам, депутатам міської ради на особистому прийомі або письмово.

5.2. Від імені малозабезпеченої родини, що потрапила у скрутну життєву ситуацію, із заявою вправі звернутися будь-який  дієздатний член цієї родини.

5.3. Від імені малолітніх і неповнолітніх громадян, а також громадян, визнаних судом недієздатними чи обмежено дієздатними, заява подається їхніми законними представниками.

5.4. Для отримання допомоги громадяни відповідно до обставин подають до Турківської міської ради такі документи:

 • заяву;
 • копію паспорта;
 •  копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків ( якщо особа через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті громадянина України, то подається копія зазначеної сторінки паспорта);
 • довідка про склад сім'ї із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних зв'язків членів сім'ї або акт обстеження матеріально-побутових умов громадянина;
 • копія документа, що підтверджує статус особи (посвідчення ветерана, довідка про встановлення інвалідності, довідка про звільнення з місць позбавлення волі тощо);
 • довідку про доходи заявника за останні 6 місяців;
 • копії документів, що обґрунтовують наявність у особи складних життєвих обставин (медична довідка, акт відповідних установ у разі пожежі, повені, стихійного лиха тощо);
 • номер карткового рахунку відкритого в установі банку;
 • інші документи, що підтверджують необхідність надання допомоги.

5.5. У заяві про надання допомоги зазначається :

 • прізвище, ім`я, по батькові та рік народження заявника;
 • місце проживання заявника та контактні дані;
 • складні життєві обставини, якими заявник обґрунтовує потребу у наданні йому допомоги;
 • цілі, для яких заявник просить надати допомогу;
 • дата подання заяви та підпис заявника.

5.6. На звернення громадян, які потерпіли від стихійного лиха, наслідків надзвичайних ситуацій, допомога надається на підставі поданої заяви та акту, складеного відповідними органами.

VI. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОПОМОГИ

6.1. Після розгляду заяв комплекти документів з протоколу передаються відповідальними особами комісії на розгляд міському голові.

6.2. Виплата допомоги малозабезпеченим громадянам здійснюється на підставі розпоряджень міського голови.

7.3. Відділ бухгалтерського обліку перераховує кошти допомоги на карткові рахунки відкриті в установах банків згідно з розпорядженням міського голови.

VІI. ВІДМОВА В ПРИЗНАЧЕННІ ДОПОМОГИ

7.1. У наданні допомоги може бути відмовлено на підставі:

- надання заявником неповних або недостовірних даних про склад сім’ї, доходи та інш.;

 

 

Секретар ради                                                                             Дмитро Луговий

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень