A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

Положення про постійні депутатські комісії Турківської міської ради 7 скликання

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Турківської  міської ради
від 03.12.2015 року № 80
(із змінами внесеними згідно
рішення №823 від 07.03.2017 року)

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про постійні депутатські комісії Турківської міської ради

Це Положення визначає порядок діяльності постійних комісій Турківської міської ради VII-го скликання, розроблено та діє разом із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» та регламентом ради.

Стаття 1. Загальні положення.

Постійні депутатські комісії  Турківської міської ради (далі – постійні комісії) є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності виконавчих органів ради у сфері їх компетенції.

Постійні комісії своєю роботою сприяють безперервній та ефективній діяльності міської ради.

  Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії.

Голови комісій обираються радою шляхом голосування за пропозицією міського голови.

Заступник голови та секретар комісії обираються на першому засіданні комісії.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар ради, заступник голови.

Депутати працюють в комісіях на громадських засадах.

Рада може відповідно до норм, встановлених регламентом ради, реорганізовувати, об’єднувати або ліквідовувати постійні комісії.

Постійні комісії є підзвітними міській раді та відповідальними перед нею.

Стаття 2. Перелік постійних комісій ради.

У складі Турківської міської ради утворюються і діють такі постійні комісії:

  • з питань депутатської діяльності, етики, законності та гуманітарних питань;
  • з питань економіки та бюджету;
  • по земельних питаннях;
  • по будівництву, архітектурі та житлових питаннях;
  • по благоустрою, екології та житлово-комунальних питаннях.

Стаття 3. Компетенція постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності та гуманітарних питань.

            До компетенції постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності та гуманітарних питань належать:

1) підготовка та розгляд пропозицій щодо внесення змін до регламенту роботи міської ради, цього Положення, інших нормативних актів, що стосуються роботи ради, її постійних комісій, депутатської діяльності та дотримання норм депутатської етики;

2) аналіз ефективності роботи ради, депутатів, постійних комісій та внесення пропозицій щодо її удосконалення;

3) заслуховування питань про роботу депутатів у раді, про виконання ними рішень ради та її органів;

4) попередній розгляд питань щодо дострокового припинення повноважень міського голови, інших посадових осіб, що призначаються радою, депутатів ради у випадках, передбачених законодавством;

5) розгляд заяв та скарг депутатів, пов’язаних з депутатською діяльністю;

6) перевірка ведення протоколів засідань сесій міської ради;

7) розгляд заяв і скарг щодо депутатів міської ради;

8) розгляд скарг громадян з питань запобігання корупції та припинення її проявів;

9) підготовка висновків та рекомендацій з питань сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, поліції та адвокатури;

10) підготовка та розгляд пропозицій щодо вступу міської ради в асоціації та інші форми добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та виходу з них;

11) підготовка до розгляду радою питань про стан і перспективи розвитку галузей освіти, культури, туризму та спорту в місті;

12) попередній розгляд відповідних розділів програм (освіта, культура, туризм та спорт) соціально-економічного розвитку міста, розділів міського бюджету;

13) проведення аналізу ситуації у галузях освіти, культури, туризму та спорту щодо виявлення резервів і можливостей їх розвитку та підготовка відповідних пропозицій;

14) ініціювання та узгодження пропозицій щодо проведення різноманітних свят і змагань у місті;

15) ініціювання програм підтримки діяльності дитячих, молодіжних, ветеранських та інших суспільно-корисних громадських організацій у місті;

16) підготовка та розгляд пропозицій щодо створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів та ремесел;

17) підготовка висновків та рекомендацій щодо надання матеріальної допомоги мешканцям міста;

18) здійснює контроль за дотриманням вимог частини 1 статті 591 «Конфлікт інтересів» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надання міському голові, секретарю, заступникам голови, старості, депутатам міської ради консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками (Статтю 3 доповнено пунктом 18 , внесеними згідно рішення сесії Турківської міської ради №823 від 07.03.2017 року)

Стаття 4. Компетенція постійної комісії з питань економіки, бюджету та регуляторної політики.

До компетенції постійної комісії з питань економіки та бюджету належать:

1) попередній розгляд проектів планів та програм економічного і соціального розвитку території ради, бюджету, а також звітів про їх виконання;

2) попередній розгляд та узгодження пропозицій щодо впровадження місцевих податків та зборів і визначення їх ставок;

3) здійснення контролю за виконанням планів і програм економічного та соціального розвитку і бюджету;

4) внесення пропозицій щодо ефективного використання та розвитку комунальної власності, організації роботи ринків;

5) контроль за укладанням договорів оренди комунальної власності;

6) контроль за дотриманням принципів, умов та порядку проведення приватизації майна та об’єктів комунальної власності відповідно до рішень ради;

7) підготовка висновків та рекомендацій щодо залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста, координація цієї роботи;

8) підготовка висновків та рекомендацій щодо встановлення тарифів на оплату побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами комунальної власності, погодження тарифів з підприємствами інших форм власності;

9) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на території міської ради;

10) розглядає проекти регуляторних актів та готує висновки про відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики.

Комісія погоджує проекти всіх нормативних актів ради незалежно від суб’єкта їх внесення, якщо вони стосуються планово-бюджетної сфери діяльності ради чи впливають на рівень видатків або надходжень місцевого бюджету чи стосуються комунального майна.

Стаття 5. Компетенція постійної комісії по земельних питаннях.

До компетенції постійної комісії по земельних питаннях належать:

1) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань землекористування, у тому числі розгляд та узгодження питань організації та здійснення землеустрою, зміни правового статусу земельних ділянок, їх надання та вилучення, володіння, користування (оренди), придбання (викупу) та відчуження;

2) попередній розгляд, аналіз і внесення рекомендацій до проектів міського бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку міста в частині питань землекористування;

3) організація чи сприяння в організації громадських слухань щодо розроблення містобудівної документації та розміщення нових об’єктів будівництва на території міста відповідно до цільового призначення земельних ділянок;

4) попереднє погодження проектів землеустрою;

5) здійснення моніторингу дотримання генерального плану міста;

6) ініціювання пропозицій щодо вдосконалення діючих рішень з питань регулювання земельних відносин;

7) попередній розгляд та узгодження проектів правових актів, які регламентують питання продажу земельних ділянок у власність або надання їх в оренду на конкурентних засадах (аукціонах, конкурсах);

8) здійснення контролю за додержанням земельного законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій, охороною та використанням земельних ресурсів;

9) попередній розгляд та узгодження питань щодо встановлення мінімальної ціни продажу та викупу земельних ділянок;

10) здійснення інших заходів, пов’язаних з упорядкуванням вирішення земельних питань у місті.

Стаття 6. Компетенція постійної комісії по будівництву, архітектурі та житлових питаннях.

До компетенції постійної комісії по будівництву, архітектурі та житлових питаннях належать:

1) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань архітектури та будівництва;

2) попередній розгляд, аналіз і внесення рекомендацій до проектів місцевого бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку міста в частині питань будівництва, архітектури та житлових питань;

3) організація чи сприяння в організації громадських слухань щодо розроблення містобудівної документації та розміщення нових об’єктів будівництва на території міста;

4) попереднє погодження розміщення об’єктів на території міста;

5) контроль за дотриманням рішень ради з питань архітектури, будівництва та житлових питань;

6) підготовка висновків та рекомендацій з питань організації за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також об’єктів місцевого значення;

7) підготовка висновків та рекомендацій з питань контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків та споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів.

Стаття 7. Компетенція постійної комісії по благоустрою, екології та житлово-комунальних питаннях.

До компетенції постійної комісії по благоустрою, екології та житлово-комунальних питаннях належать:

1) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань благоустрою та екології;

2) попередній розгляд, аналіз і внесення рекомендацій до проектів міського бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку міста в частині питань благоустрою та екології;

3) попередній розгляд та узгодження питань проектування об’єктів містобудування з врахуванням екологічних вимог, влаштування зовнішнього благоустрою та комунікацій;

4) підготовка висновків та рекомендацій з питань організації благоустрою та озеленення міської території, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку населення;

5) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів щодо розміщення об’єктів зовнішньої реклами;

6) попередній розгляд та узгодження питань щодо погодження місця розташування малих архітектурних форм, літніх майданчиків, місць тимчасової та сезонної торгівлі;

7) попередній розгляд та узгодження правил благоустрою міської території та заходів щодо їх дотримання включно з санітарно-гігієнічними вимогами;

8) контроль за дотриманням рішень ради з питань благоустрою, екологічних та санітарно-гігієнічних вимог у громадських місцях, місцях відпочинку населення, на ринках та кладовищах;

9) підготовка висновків та рекомендацій з питань визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до чинного законодавства;

10) підготовка висновків та рекомендацій щодо проведення заходів з попередження та ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійних лих, епідемій, інших надзвичайних ситуацій;

11) співпраця природоохоронними та екологічними громадськими організаціями та фондами з метою залучення їх ресурсів до вирішення місцевих екологічних проблем;

12) здійснення інших заходів, пов’язаних з місцевими екологічними проблемами;

13) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів та місцевих програм, що стосуються житлово-комунального господарства міста;

14) здійснення перевірок, обстежень та аналізу об’єктів житлово-комунального господарства і підготовка за їх наслідками відповідних пропозицій щодо шляхів вирішення проблем житлово-комунального господарства;

15) підготовка пропозицій щодо оптимізації функціонування житлово-комунального господарства та запровадження нових форм його організації;

16) аналіз скарг мешканців міста на роботу житлово-комунального господарства, розгляд їх на засіданнях комісії;

17) попередній розгляд, аналіз та внесення пропозицій до проектів міського бюджету і програм місцевого соціально-економічного розвитку, що стосуються роботи та розвитку житлово-комунального господарства.

Стаття 8. Загальні повноваження постійних комісій ради.

Відповідно до компетенції, визначеної цим положенням, постійні комісії ради:

1) розглядають на своїх засіданнях та готують висновки і рекомендації щодо проектів нормативних та інших юридичних актів міської ради незалежно від суб’єкта їх внесення;

2) здійснюють загальний контроль за виконанням міського бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції, для чого виконання бюджету розглядається на засіданнях комісії чотири рази на рік у квітні, липні, жовтні та січні;

3) здійснюють контроль за відповідними управліннями і відділами виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій;

4) заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяльність та приймають рекомендації щодо подальшого перебування на посаді цих керівників;

5) аналізують, узагальнюють, систематизують заяви, звернення, скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій, готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування в місті;

6) у разі необхідності публікують в засобах масової інформації проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступають ініціаторами проведення громадських слухань з питань найбільш важливого громадського значення;

7) готують пропозиції раді щодо необхідності проведення місцевого референдуму чи дорадчого опитування громадян.

Стаття 9. Права постійних комісій ради.

Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

1) створювати зі свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів і підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії;

2) створювати експертні групи, залучати на договірній основі в межах коштів, виділених на роботу комісії, необхідних фахівців для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;

3) провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників виконавчих органів ради, посадових осіб управлінь і відділів виконкому, підприємств, установ та організацій, що розміщені на території ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;

4) вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;

5) вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;

6) мати право обов’язкового слова від комісії під час розгляду будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії або може призвести до зменшення надходжень чи збільшен­ня витрат міського бюджету;

7) підтримувати зв’язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, інших міських рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради України тощо;

8) виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених пп. 3, 4, ч. 1 цієї статті, постійна комісія не пізніш як за три робочих дні до дати засідання направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії чи особи, що його замінює. У запрошенні вказують дату, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.

Посадова особа, яку запрошено на засідання, зобов’язана вчасно прибути на засідання комісії.

У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин запрошена посадова особа зобов’язана письмово попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та направити замість себе повноважну особу для розгляду питання.

Комісія, розглянувши письмову відповідь запрошеної особи може взяти до відома інформацію про причини відсутності та прийняти рішення провести засідання комісії за участю особи, що замінює запрошену або пере­нести засідання комісії на інший день.

Щодо особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бути порушено питання про її дисциплінарну відповідальність, аж до звільнення з займаної посади, перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.

Стаття 9-1. Протидія корупції

Члени відповідної комісій зобов’язані запобігати корупції, нерівноправності громадян, виникненню ситуацій, які можуть призводити до корупційних ризиків. Запобігання корупції також здійснюється з’ясуванням конфлікту інтересів депутата ради, інших представників місцевого самоврядування, під час вивчення всіх питань в комісії. Депутати місцевої ради зобов’язані інформувати комісію, повідомляти про конфлікт інтересів, надавати інформацію, яким чином питання, які розглядаються комісією, стосуються того, чи іншого депутата ради. У випадку порушення законодавства, регламенту, рішень ради та цього положення, депутати несуть відповідальність». (Доповнено статтею 9-1, внесеними згідно рішення сесії Турківської міської ради №823 від 07.03.2017 року)

Стаття 10. Засідання постійної комісії.

     Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії у міру потреби згідно з планом роботи комісії або у зв’язку з проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради та інших обставин, відповідно до цього положення.

Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням міського голови або ініціативою не менше як 1/3 членів комісії.

Апарат ради після отримання звернення міського голови або ініціативи членів комісії, підписаної власноручно не менш як 1/3 її членів, зобов’язаний сповістити голову та всіх членів комісії про проведення її засі­дання відповідно до дати та часу, які вказані у звернені чи ініціативі, або на іншу дату, яка не може бути пізнішою трьох днів від дати, заявленої у вказаних документах.

Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.

Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності – заступник голови чи секретар комісії.

У разі відмови від головування на засіданні комісії осіб, визначених ч. 5 цієї статті, члени комісії можуть обрати із свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комі­сією. У протоколі засідання комісії вказують причину, що призвела до обрання головуючого на засіданні.

Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.

Стаття 11. Слухання в постійні комісії ради.

Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу всіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому чи на окремі її частини.

Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради з питань, що належать до компетенції комісії.

Слухання мають відкритий характер і в місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.

До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямів вирішення питання, отримує потрібну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в ЗМІ інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.

На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та брати участь в обговоренні запрошені особи та представники громадськості.

Стаття 12. Порядок денний засідання комісії.

Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради, плану роботи комісії та пропозицій міського голови, виконавчого комітету, членів комісії.

Перед початком засідання комісії голова або особа, що його замінює, оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.

Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

Стаття 13. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії.

Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.

Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та постанов.

Рішення у формі висновків приймається під час розгляду питань, віднесених до компетенції комісії, які стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою, у тому числі щодо призначення чи обрання посадових осіб.

Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.

Висновки комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради, міським головою та виконавчими органами ради.

Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов’язані дати вмотивовану відповідь щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше одного місяця від дня їх отримання.

У формі постанов більшістю голосів членів комісії ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: обрання заступників та секретаря комісії, створення підкомісій, робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо.

Рішення комісії підписуються її головою або у разі його відсутності – заступником голови чи секретарем комісії.

Стаття 14. Протокол засідання комісії.

Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає відповідальний працівник апарату ради чи в окремих випадках секретар комісії.

В протоколі вказують:

1) дату та місце проведення засідання комісії;

2) список членів комісії, присутніх на засіданні;

3) список запрошених на засідання комісії;

4) перелік питань, що розглядалися;

5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

6) результати голосувань по кожному із рішень.

До протоколу у вигляді додатків додають: ухвалені рішення, особливі думки депутатів-членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями, а також стенограму засідання, якщо комісією було прийнято рішення про стенографування.

Протокол оформляють у двох примірниках і не пізніше двох робочих днів після проведення засідання надається працівником, відповідальним за складання протоколу, на підпис голові та секретареві комісії.

Один примірник протоколу, належним чином оформлений та підписаний, зберігається у справах ради, другий – у справах комісії.

Стаття 15. Спільне засідання комісій.

За дорученнями ради чи за власною ініціативою може проводитися спільне засідання двох чи більше комісій ради.

Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. В інших випадках головуючого визначають за взаємним погодженням.

Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні, для засідання комісії.

Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній комісії.

Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій або особами, що їх замінюють.

У разі якщо результати голосування по окремому чи всіх рішеннях у різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій у порядку, встановленому цим положенням.

Відповідальною за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

Стаття 16. Забезпечення роботи комісій.

Апарат ради забезпечує комісію для проведення засідань необхідним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду, не пізніше як за 5 днів до дня сесії.

За заявкою голови комісії апарат ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника для ведення протоколу засідання та вирішення організаційних питань, що виникають під час прове­дення засідання.

У межах коштів, передбачених міським бюджетом на організацію роботи комісій, комісія може залучати для забезпечення своєї діяльності позаштатних консультантів, експертів з окремих питань, а також замовляти проведення необхідних досліджень чи розроблення проектів нормативних актів у межах своєї компетенції.

Стаття 17. Порядок діяльність тимчасових контрольних комісій ради.

Тимчасові контрольні комісії ради проводять свою діяльність відповідно до норм, визначених цим положенням для постійних комісій ради.

Компетенція тимчасової контрольної комісії ради визначається в рішенні ради про створення такої комісії.

Тимчасові контрольні комісії ради, як правило, проводять свої засідання в закритому режимі.

Члени тимчасових контрольних комісій ради утримуються від проведення прес-конференцій та інших публічних виступів до завершення роботи комісії.

Після завершення роботи тимчасової контрольної комісії оформляється звіт, у якому викладається мета утворення комісії; суть проблеми, що розглядалася; фактичні матеріали, що стосуються проблеми, які були розглянуті комісією; результати їх розгляду; висновки та рекомендації.

Звіт комісії має відкритий характер і підлягає оприлюдненню у спосіб, визначений комісією.

Стаття 21. Порядок введення в дію цього положення.

Це положення вводиться в дію з другої сесії міської ради.

Міському голові в місячний термін вирішити питання про закріплення відповідальних працівників за комісіями ради.

 

Секретар міської ради                                                                                                                            Луговий Д.М.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень