Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

Положення про громадські слухання в місті Турка

Турківська міська рада
Львівської області

Р І Ш Е Н Н Я
38 сесія 7 скликання

Від 31.08.2017 № 1033
м.Турка

Про  затвердження Положення
про громадські слухання в місті Турка

Керуючись ст. 13, ч. 1 ст. 59 та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та протоколу громадських слухань №9 від 22.08.2017 року, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про громадські слухання в місті Турка (додається).
 2. Секретарю Турківської міської ради Гвоздінському О.Я. забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному Web-сайті міської ради.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності та гуманітарних питань
  (Писанчин Л.В.).

 

Міський голова       Г.Когут

Додаток до рішення

38 сесії міської ради 7 скликання

від 31.08.2017 №1033

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В МІСТІ ТУРКА

 

Це Положення про громадські слухання в місті Турка (далі Положення) встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також порядок врахування їх результатів органами місцевого самоврядування міста Турка.

Громадські слухання є однією з форм безпосередньої участі членів територіальної громади у здійсненні повноважень місцевого самоврядування, які передбачені статтею 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та положеннями інших законодавчих актів України.

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Право територіальної громади проводити громадські слухання

Територіальна громада міста Турка (далі громада) має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами Турківської міської ради, Турківським міським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належить до відання місцевого самоврядування.

 

Стаття 2. Правове регулювання громадських слухань

Порядок ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань та врахування їх результатів регулюється Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами України.

 

Стаття 3. Принципи громадських слухань

Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості.

Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях, окрім осіб, визначених у частині 3 статті 1 5 цього Положення.

Громадські слухання мають відкритий характер. Кожний може взяти участь у громадських слуханнях.

Уся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на офіційному сайті міської ради у спеціальному розділі "Прозоре місто" (підрозділ "Громадське обговорення"), можуть розповсюджуватися в засобах масової інформації та іншими способами відповідно до вимог цього Положення.

Кожний має право виступити на громадських слуханнях в порядку, встановленому цим Положенням.

Під час ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.

Громадські слухання не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

 

 

 

 

Стаття 4. Мета громадських слухань

Метою проведення громадських слухань є надання членам територіальної громади можливості брати участь у підготовці рішень щодо проблем життєзабезпечення й розвитку міста Турка:

 1. забезпечення зворотного зв’язку у вигляді ознайомлення громадськості з позицією міської влади щодо актуальних проблем, отримання від членів громади міста пропозицій та зауважень з нагальних питань у формі безпосереднього спілкування;
 2. виявлення та обговорення проблем, які становлять суспільний інтерес;
 3. вироблення взаємоприйнятних шляхів розв'язання проблем через вільне обговорення різних точок зору учасників.

 

Стаття 5. Предмет громадських слухань

Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання, що належать до відання місцевого самоврядування міста Турка, у тому числі, але не обмежуючись цим:

 1. проекти нормативних актів Турківської міської ради (далі - ради) та її виконавчих органів, Турківського міського голови (далі - голови);
 2. проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в територіальній громаді;
 3. розгляд соціальних, економічних, культурних, екологічних, інших значимих для громади питань, внесення пропозицій щодо їх вирішення відповідними органами місцевого самоврядування міста Турка;
 4. звіти, доповіді чи інформація про роботу голови, депутатів, органів ради, самої ради, її секретаря, керівників виконавчих органів ради та інших посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, закладів, організацій;
 5. прийняття рішень за результатами звітів депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування;
 6. звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій - надавачів послуг, які відповідно до законодавства мають забезпечуватись органами місцевого самоврядування (далі - підприємств, установі організацій - надавачів послуг);
 7. інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх членів громади або її окремих частин (мешканців вулиці, будинку (-ків);
 8. обговорення питань спеціально визначених окремими законодавчими актами України, як такі що підлягають обов’язковому громадському обговоренню.

 

На громадських слуханнях не можуть розглядатися питання, не віднесені законодавством до відання місцевого самоврядування, або такі, що суперечать Конституції та чинному законодавству України, а також питання, реалізація яких зачіпає інтереси територій поза межами юрисдикції Турківської міської ради.

 

Стаття 6. Види громадських слухань

Громадські слухання поділяються на:

 1. загальноміські - громадські слухання, які стосуються всіх членів громади міста;
 2. місцеві - громадські слухання, які стосуються частини громади міста (вулиці, групи будинків, окремих багатоквартирних будинків тощо).

На загальноміські громадські слухання в обов’язковому порядку виносяться проекти бюджету та програми економічного і соціального розвитку міста.

Громадські слухання можуть проводитися у вигляді зустрічей членів громади з депутатами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також посадовими особами підприємств, установ, закладів та організацій - надавачів послуг.

Громадські слухання в межах міста проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на рік.

 

Розділ II. ІНІЦІЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Стаття 7. Ініціатори громадських слухань

Ініціатором проведення громадських слухань може бути:

 1. ініціативна група членів територіальної громади в кількості від 3 до 9 осіб, обрана на зборах членів громади;
 2. не менше трьох громадських об’єднань, благодійних організацій, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення;
 3. група депутатів міської ради в кількості не менше мінімального чисельного складу постійної комісії, встановленого Регламентом ради;
 4. постійна комісія міської ради;
 5. виконавчий орган міської ради;
 6. міський голова.

 

Стаття 8. Подання ініціативи щодо проведення громадських слухань

Громадські слухання, ініціатором проведення яких виступає міський голова, чи виконавчий орган міської ради, оголошуються безпосередньо шляхом видання розпорядження або прийняття відповідного рішення.

Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань від інших суб’єктів ініціювання громадських слухань вноситься до Турківської міської ради на ім’я секретаря ради у вигляді письмового звернення оформленого відповідно до вимог, передбачених Законом України "Про звернення громадян" (додаток 1).

В письмовому зверненні зазначаються:

 1. предмет громадських слухань (проблема, питання, проект рішення та інше), що пропонується до розгляду;
 2. пропозиції щодо запрошення посадових осіб;
 3. прізвище, ім’я, по батькові та контакти осіб, уповноважених представляти ініціатора згідно з протоколом зборів.

До повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань можуть додаватись інші інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що виносяться на слухання.

Повідомлення подане на ім’я секретаря Турківської міської ради про ініціативу щодо проведення громадських слухань підписується:

 1. від Ініціативної групи членів територіальної громади - всіма членами Ініціативної групи або її уповноваженими представниками із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, домашньої адреси, серії та номера паспорта. Усі вони мають бути членами територіальної громади міста або відповідної його частини. Крім того, до повідомлення додається протокол зборів членів громади, яким підтверджуються повноваження цієї Ініціативної групи на представництво інтересів учасників зборів;
 2. від групи депутатів ради - всіма членами цієї групи;
 3. від постійної комісії ради, громадських об’єднань, благодійних організацій, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення - керівниками відповідних структур із доданням витягу з протоколу засідання або рішення органів, в яких схвалюється така ініціатива;
 4. від виконавчого органу міської ради – керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

 

Стаття 9. Реєстрація повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань

Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань реєструється згідно з вимогами Інструкції з діловодства в апараті Турківської міської ради.

Якщо ініціатором громадських слухань є ініціативна група членів територіальної громади, громадські об’єднання, благодійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, органи самоорганізації населення, група депутатів, постійна комісія ради, протягом 3 робочих днів після реєстрації повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань, приймається одне з таких рішень:

 1. видати ініціаторам зразок підписного листа для збору підписів на підтримку проведення громадських слухань. Форма підписного листа міститься в (додатку 5) до цього Положення.
 2. повернути письмове звернення для усунення недоліків відповідно до частини 4 цієї статті;

Про прийняте рішення, в межах цього ж триденного строку, повідомляють особу, уповноважену представляти ініціатора громадських слухань, про підстави повернення письмового звернення для усунення недоліків, або про можливість отримати зразок підписного листа для збору підписів на підтримку проведення громадських слухань.

Письмове звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань повертається для усунення недоліків за наявності однієї або двох таких підстав:

 1. недотримання вимог до оформлення звернення, передбачених Законом України "Про звернення громадян" і статтею 8 цього Положення;
 2. звернулася недостатня кількість членів громади чи суб’єктів, наділених правом ініціювати слухання.

Повертати письмове звернення для усунення недоліків з інших підстав забороняється.

Письмове звернення допрацьовується і подається до міської ради протягом п’яти робочих днів з моменту отримання особою, уповноваженою представляти ініціатора, відповідного письмового повідомлення. У разі якщо недоліки в цей строк не усунуті, звернення залишається без розгляду.

Підписний лист обов’язково повинен містити таку інформацію:

 1. проблема (тема, питання), яку пропонується розглянути на громадських слуханнях;
 2. прізвище, ім'я та по батькові члена громади, який підтримує ініціативу щодо проведення громадських слухань із зазначеної проблеми;
 3. місце проживання та реєстрації;
 4. серія та номер паспорта;
 5. дата підписання;
 6. особистий підпис члена громади;
 7. контактний номер телефону.

Кількість підписів, необхідних для реєстрації ініціативи щодо

 

Тип громадських слухань

Кількість необхідних підписів для підтримки проведення громадських слухань

Загальноміські

70

Місцеві (вулиця - будинки)

12

 

Підписні листи з підписами на підтримку ініціативи щодо проведення громадських слухань подаються до ради протягом 14 календарних днів від дня видачі зразка підписного листа. Ініціатива щодо проведення громадських слухань вважається такою, що не відбулася, якщо протягом встановленого часу ініціатори не зібрали необхідної кількості підтримуючих підписів.

Під час збору підписів ініціатори зобов’язані попередити члена громади, що його підпис на підтримку проведення громадських слухань може бути поставлений тільки на одному підписному листі. У разі, якщо в підписних листах виявлено два, або більше підписів одного члена громади, вони не зараховуються.

За дорученням секретаря міської ради працівники апарату міської ради можуть перевірити достовірність підписів на підтримку проведення громадських слухань і повідомити ініціаторів про виявлені похибки. У цьому випадку ініціатори можуть додатково добирати необхідну кількість підписів протягом 3 календарних днів.

Протягом 3 робочих днів від дня передачі підписних листів із необхідною кількістю достовірних підписів на підтримку, ініціатива про проведення громадських слухань реєструється у Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань, яка ведеться відповідно до (додатка 6) до цього Положення.

Відмовляють у реєстрації за наявності однієї чи більше таких підстав:

 1. запропонований предмет громадських слухань, не належить до відання Турківської міської ради та її виконавчих органів;
 2. звернувся суб’єкт, не наділений правом подавати ініціативу щодо проведення громадських слухань;
 3. недостатня кількість підписів для підтримки проведення громадських слухань.

Відмовляти в реєстрації ініціативи з інших підстав забороняється.

 

Розділ ІІІ. ПІДГОТОВКА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ІНІЦІАТОРОМ ЯКИХ Є МІСЬКИЙ ГОЛОВА АБО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 10. Загальні питання підготовки громадських слухань ініціатором яких є міський голова або виконавчий орган міської ради

Порядок призначення громадських слухань, ініціатором яких виступає голова чи виконавчий орган ради, визначається частиною 1 статті 8 цього Положення.

В розпорядженні голови, а у випадках призначення громадських слухань виконавчим органом ради - у відповідному рішенні, зазначаються:

 1. тема слухань;
 2. дата, місце, час їх проведення;
 3. ініціатор проведення слухань;
 4. виконавчі органи та посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за своєчасну і якісну підготовку громадських слухань;
 5. особи, що запрошуються на слухання.

Громадські слухання призначаються, як правило, на неробочий час, або робочий день після 17 години у приміщенні, яке зручно розташоване.

Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням громадських слухань, здійснюються за рахунок міського бюджету.

 

Стаття 11. Інформування громади про проведення громадських слухань

Секретар міської ради не пізніш ніж через 3 робочих дні після підписання міським головою розпорядження або ухвалення рішення виконкомом ради і не пізніш ніж за 7 календарних днів до дня проведення громадських слухань повідомляє через засоби масової інформації, офіційний сайт міської ради або в інший спосіб, що є прийнятним для громади, про дату, місце й час проведення громадських слухань, суб’єкта їх ініціювання, а також про питання, що виносяться на розгляд громадських слухань відповідно до виданого головою розпорядження або прийнятого рішення виконавчим органом ради.

Окрім того, члени громади мають бути проінформовані про те, де, в які дні та години вони можуть ознайомитися з матеріалами, підготовленими ініціатором проведення громадських слухань до їх початку.

 

Стаття 12. Затвердження плану заходів з організації та проведення громадських слухань, а також створення Підготовчого комітету

Протягом 3 робочих днів після призначення дати громадських слухань голова затверджує план заходів з організації та проведення громадських слухань.

План заходів з організації та проведення громадських слухань має передбачати:

 1. створення в разі необхідності Підготовчого комітету з проведення громадських слухань;
 2. створення в разі необхідності експертних груп із проблем, що їх пропонують розглянути на громадських слуханнях;
 3. календарний план здійснення заходів з організації та проведення громадських слухань;
 4. перелік осіб, відповідальних за розв’язання організаційних питань із проведення громадських слухань, із числа посадових осіб місцевого самоврядування.

Підготовчий комітет створюється головою в кількості 3-5 осіб. До його складу включаються за згодою представники ініціатора громадських слухань, депутати ради, представники громадських організацій, фахівці та посадова особа, яка відповідає за розв’язання організаційних питань із підготовки громадських слухань.

До підготовки та проведення громадських слухань у разі необхідності залучаються експерти з проблем, що їх пропонується розглянути на громадських слуханнях.

Підготовчий комітет забезпечує підготовку проекту висновків і рекомендацій із питань, винесених на громадські слухання.

Підготовчий комітет очолює представник ініціатора громадських слухань.

Підготовчий комітет відповідає за складання проектів підсумкових документів громадських слухань (висновків, рекомендацій, звернень тощо) і за підготовку матеріалів, що надаються учасникам громадських слухань перед їх початком.

Регламент проведення засідань Підготовчого комітету визначається самим комітетом.

За рекомендацією Підготовчого комітету, розпорядженням міського, голови можуть бути утворені експертні групи.

Експертні групи готують експертні висновки з питань, які виносяться на громадські слухання та доповідають їх на громадських слуханнях.

Секретар міської ради відповідає за організаційне забезпечення роботи Підготовчого комітету та експертних груп.

Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрація підприємств, установ, закладів та організацій, розташованих на території громади, сприяють проведенню громадських слухань і надають Підготовчому комітету необхідні матеріали на його прохання.

 

Розділ IV. ПІДГОТОВКА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ІНІЦІАТОРОМ ЯКИХ Є ІНІЦІАТИВНА ГРУПА ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ, БЛАГОДІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ, ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ, ГРУПА ДЕПУТАТІВ, ПОСТІЙНА КОМІСІЯ РАДИ

Стаття 13. Загальні питання підготовки громадських слухань ініціатором яких є ініціативна група членів територіальної громади, громадські об’єднання, благодійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, органи самоорганізації населення, група депутатів, постійна комісія ради

У разі висунення ініціативи щодо проведення громадських слухань ініціативною групою членів територіальної громади, громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, органами самоорганізації населення, групою депутатів ради в кількості не менше мінімального чисельного складу постійної комісії, встановленого Регламентом ради, постійною комісією ради ініціатор або ініціативна група з підготовки громадських слухань, після отримання повідомлення про реєстрацію ініціативи у Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань, сама призначає дату, місце та час їх проведення, письмово повідомляючи про це Турківську міську раду направляючи повідомлення на ім’я секретаря ради за 10 календарних днів до визначеної дати проведення громадських слухань
(додаток 2). У повідомленні має бути зазначено:

 1. тему слухань;
 2. дату, місце, час їх проведення;
 3. ініціатора проведення слухань;
 4. осіб, що запрошуються на слухання.

Громадські слухання мають бути призначені на дату, що не перевищує 30 календарних днів від дати реєстрації ініціативи.

Громадські слухання призначаються, як правило, на неробочий час, або робочий день після 17 години у приміщенні, яке зручно розташоване.

Підготовка громадських слухань здійснюється ініціатором слухань в тісній співпраці з органами місцевого самоврядування.

 

Стаття 14. Інформування громади про проведення громадських слухань ініціатором яких є ініціативна група членів територіальної громади, громадські об’єднання, благодійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, органи самоорганізації населення, група депутатів, постійна комісія ради

Ініціатор не пізніш ніж за 7 календарних днів до дня проведення громадських слухань сповіщає членів громади через засоби масової інформації або в інший прийнятний для громади спосіб про дату, місце й час їх проведення, суб’єкта їх ініціювання, а також про питання, що виносяться на розгляд громадських слухань. Окрім того, члени громади мають бути проінформовані про те, де, в які дні та години вони можуть ознайомитися з матеріалами, підготовленими ініціаторами громадських слухань до їх початку.

Ініціатор організовує публікацію і забезпечує відкритий доступ членів громади до матеріалів, що додаються до звернення про проведення громадських слухань.

 

Розділ V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Стаття 15. Учасники громадських слухань

Кожний може взяти участь у громадських слуханнях. Члени громади приходять на слухання вільно, відповідно до оголошення про громадські слухання.

Учасниками громадських слухань окрім зацікавлених членів громади можуть бути:

 1. депутати міської ради;
 2. представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 3. представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території місцевої громади.

Участь посадових осіб місцевого самоврядування в громадських слуханнях із питань, що стосуються напряму їхньої діяльності, є обов’язковою.

 

Стаття 16. Реєстрація учасників громадських слухань

Члени громади, які беруть участь у слуханнях , реєструються до їх початку у списку учасників громадських слухань (додаток 4). Незареєстровані члени громади беруть участь у слуханнях з правом дорадчого голосу.

У вказаному списку обов’язково зазначаються прізвища, імена, по батькові членів громади, місце проживання та ставляться підписи цих членів громади.

 

Стаття 17. Право голосу на громадських слуханнях

Право голосу на громадських слуханнях, що проводяться у межах міста, мають усі члени територіальної громади міста.

Правом голосу на громадських слуханнях, що проводяться в межах вулиці, групи будинків, окремого будинку тощо, користуються члени громади, які постійно проживають у відповідних частинах міста.

Решта членів громади, які не проживають у межах відповідних мікроструктур міста, можуть брати участь у громадських слуханнях з правом дорадчого голосу.

Дорадчий голос це право члена громади брати участь в громадських слуханнях без можливості голосувати при прийнятті рішень.

 

Стаття 18. Початок громадських слухань

Із числа учасників громадських слухань відносною більшістю голосів обирається головуючий, секретар та члени лічильної комісії (у складі не менше 3 осіб) громадських слухань.

Секретар громадських слухань веде протокол громадських слухань (додаток 3), який підписують голова та секретар громадських слухань.

Головуючим та секретарем громадських слухань не можуть бути обрані депутати ради, посадові та службові особи місцевого самоврядування та працівники комунального підприємства, установ, організацій (ініціаторів громадських слухань); членами лічильної не можуть бути обрані посадові та службові особи місцевого самоврядування, працівники комунального підприємства.

Головуючий на громадських слуханнях відкриває слухання, коротко інформує про суть питань, що мають бути обговорені, про порядок ведення слухань та склад учасників. Головуючий веде слухання та стежить за дотриманням на них порядку.

Головуючий по черзі надає слово для виступу учасникам слухань та запрошеним особам. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого.

 

Стаття 19. Порядок денний та регламент громадських слухань

На пропозицію головуючого ініціатора або ініціативної групи на початку громадських слухань шляхом голосування затверджується регламент їх проведення та порядок денний.

Регламентом визначається час для звітів й доповідей, виступів, запитань і відповідей тощо. Регламент слухань має обов'язково передбачати доповіді представника ініціатора слухань, доповідь посадової особи органу місцевого самоврядування, виступи членів експертних груп і фахівців підприємств, установ, закладів та організацій, за напрямком діяльності яких проводяться слухання.

Загальний час громадських слухань встановлюється Регламентом громадських слухань, у кожному конкретному випадку, залежно від значущості теми громадських слухань.

Не допускаються розгляд на громадських слуханнях та прийняття рішень із питань, які не були внесені до порядку денного і про які не було повідомлено учасників громадських слухань.

 

Стаття 20. Проведення громадських слухань

Головуючий відповідно до регламенту по черзі надає слово для виступу учасникам слухань. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого. Виступи учасників громадських слухань не можуть перериватися, припинятися чи скасовуватися інакше, ніж у порядку, визначеному цим Положенням та регламентом слухань.

Учасники громадських слухань повинні дотримуватися вимог цього Положення, затвердженого порядку денного та регламенту громадських слухань, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення правопорушень та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.

Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується теми слухань, перевищує встановлений регламент, використовується для політичної агітації, закликає до дискримінації чи ворожнечі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками чи інших форм нетерпимості або в інший спосіб порушує вимоги законів України.

У випадку порушення вимог цього Положення чи інших нормативно - правових актів, більшістю голосів учасників громадських слухань, може бути прийняте рішення про видалення порушника чи порушників з місця, де проводяться громадські слухання. За умови невиконання рішення громадських слухань про видалення порушників, до них можуть бути застосовані примусові заходи відповідно до чинного законодавства, у зв’язку з порушенням порядку в громадському місці.

 

Стаття 21. Висвітлення перебігу громадських слухань

Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, за необхідності проводяться їх відео- та аудіо-запис

Кожний учасник громадських слухань має право робити аудіо-, відеозапис.

Засоби масової інформації мають право вести пряму відео- чи радіотрансляцію.

 

Стаття 22. Прийняття рішень

1. За результатами обговорення питань, винесених на громадські слухання, простою більшістю голосів від числа зареєстрованих на громадських слуханнях осіб ухвалюються звернення чи рекомендації.

У підсумкові матеріали слухань включаються всі представлені на громадських слуханнях погляди та матеріали з теми слухань.

Результати проведених громадських слухань носять рекомендаційний характер для міської ради та її виконавчих органів. Пропозиції і рекомендації, що вносяться на громадських слуханнях підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування.

Повторне проведення громадських слухань із того ж питання допускається, але не раніше ніж після закінчення календарного року від опублікування результатів попередніх слухань.

 

Розділ VI. НАСЛІДКИ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ І РОЗГЛЯД ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Стаття 23. Протокол громадських слухань

Протокол та ухвалені на громадських слуханнях звернення й рекомендації оформляються, зберігаються й оприлюднюються в порядку, встановленому Регламентом міської ради щодо протоколів і рішень пленарних засідань ради.

За результатами громадських слухань складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів. Протокол оформляється у трьох примірниках. Перший примірник протоколу слухань передають на зберігання до виконавчих органів міської ради; другий примірник протоколу залишають ініціаторові, третій - вивішують для ознайомлення в місці проведення громадських слухань.

Крім викладення перебігу слухань протокол повинен містити:

 1. тему, час і місце проведення громадських слухань;
 2. кількість їх учасників;
 3. пропозиції, що були висловлені в ході слухань;
 4. результати голосування;
 5. звернення та рекомендації учасників громадських слухань.

До першого примірника протоколу додаються список зареєстрованих учасників громадських слухань, запитання, звернення та пропозиції, що були оголошені на слуханнях та/або подані громадянами до головуючого і секретаря слухань під час їх проведення.

 

 

Стаття 24. Розгляд рішень громадських слухань

Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються головою, виконавчим органом ради, надавачами послуг, іншими посадовими особами, до яких вони скеровані, першочергово та за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу.

Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи щодо кожної поданої пропозиції приймають одне з таких рішень:

 1. врахувати пропозицію - в такому випадку зазначаються конкретні заходи для її реалізації, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи;
 2. відхилити пропозицію - в такому випадку зазначаються причини цього рішення;
 3. частково врахувати пропозицію - в такому випадку зазначаються і причини цього рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи.

 

Стаття 25. Оприлюднення рішень громадських слухань

Рішення громадських слухань оприлюднюються на офіційному сайті міської ради.

Рішення органів місцевого самоврядування за результатами розгляду звернень та рекомендацій громадських слухань також підлягають обов’язковому оприлюдненню і передаються ініціаторові їх проведення.

 

Стаття 26. Неправомочність громадських слухань

Громадські слухання визнаються такими, що не відбулися, в таких випадках:

 1. оголошення про проведення громадських слухань поширене з порушенням вимог, передбачених статтею 12 цього Положення;
 2. кількість посадових чи службових осіб органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організацій або юридичних осіб, діяльність яких є предметом громадських слухань, перевищує 50 відсотків учасників слухань, які мають право голосу;
 3. вчинення інших дій чи бездіяльності, які призвели до грубого порушення прав членів громади, передбачених цим Положенням.

Рішення про визнання слухань такими, що не відбулися, може приймати голова, рада або суд за скаргою (позовом) ініціатора, учасників громадських слухань або зацікавлених членів громади.

У випадку визнання громадських слухань такими, що не відбулися, голова негайно призначає повторні громадські слухання, а рішення органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті на основі розгляду їх результатів підлягають скасуванню або перегляду.

 

Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Чинний текст Положення про громадські слухання доводиться до відома членів громади, депутатів, органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Секретар ради веде Книгу реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті Турка.

До Книги реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті Турка додаються протоколи громадських слухань, список зареєстрованих учасників громадських слухань, відповіді органів і посадових осіб місцевого самоврядування та результати розгляду пропозицій і звернень, що були подані під час громадських слухань, результати розгляду висновків і рекомендацій слухань органами місцевого самоврядування.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                      О.Гвоздінський

 

Додаток 1

до «Положення про громадські

слухання в місті Турка»

 

Секретарю Турківської міської ради

______________________________________ Ініціативної групи (уповноважених представників постійної комісії ради, громадських об’єднань, благодійних організацій, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення) в особі

______________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

який проживає за адресою: м. Турка

______________________________________

Домашня адреса із зазначенням номера контактного телефону

______________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

який проживає за адресою: м. Турка

______________________________________

Домашня адреса із зазначенням номера контактного телефону

______________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

який проживає за адресою: м. Турка

______________________________________

Домашня адреса із зазначенням номера контактного телефону

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ІНІЦІАТИВУ З ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Відповідно до ст. 8 Положення "Про громадські слухання у місті Турка" повідомляємо Вас про утворення Ініціативної групи (визначення уповноважених представників постійної комісії ради, групи депутатів, громадських об’єднань, благодійних організацій, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення) у складі:

Прізвище, ім’я, по батькові

Число, місяць і рік народження

Серія та номер паспорта

Адреса проживання та контактний номер телефону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з метою підготовки та проведення _____________________________громадських слухань

      (вид громадських слухань)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(назва та адреса місця проведення громадських слухань)

На громадських слуханнях заплановано обговорити такі питання:

1. _____________________________________________________________________________

(повне формулювання питання, винесеного на розгляд громадських слухань)

2. _____________________________________________________________________________

(повне формулювання питання, винесеного на розгляд громадських слухань)

3. _____________________________________________________________________________

(повне формулювання питання, винесеного на розгляд громадських слухань)

До участі у громадських слуханнях запрошуються:

1. Члени територіальної громади __________________________________________________

(назва території, члени якої запрошені до участі в громадських слуханнях залежно від їх виду)

2. Депутати Турківської міської ради.

3. _____________________________________________________________________________

(посада та місце роботи запрошеної до участі в громадських слухань посадової особи місцевого самоврядування (якщо вони відомі)

4. Представники ________________________________________________________________

(назва громадського об’єднання, благодійної організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, органу самоорганізації населення, установи чи організації)

ДОДАТОК:

Прізвище, ім’я, по батькові

Адреса проживання та контактний номер телефону

Особистий підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ, яким підтверджуються повноваження уповноважених представників.

 

 

«____» _____________20    року

м. Турка

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Г.Когут

 

Додаток 2

до «Положення про громадські

слухання в місті Турка»

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Секретарю Турківської міської ради

______________________________________ Ініціативної групи (уповноважених представників постійної комісії ради, громадських об’єднань, благодійних організацій, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення) в особі

______________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

який проживає за адресою: м. Турка

______________________________________

Домашня адреса із зазначенням номера контактного телефону

______________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

який проживає за адресою: м. Турка

______________________________________

Домашня адреса із зазначенням номера контактного телефону

______________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

який проживає за адресою: м. Турка

______________________________________

Домашня адреса із зазначенням номера контактного телефону

 

Повідомляємо Вас, що _____________________ 20___ року о________ год. в

приміщенні ________________________________________________відбудуться громадські

слухання щодо _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

До участі у громадських слуханнях запрошуються:

 

1. Члени територіальної громади __________________________________________________

(назва території, члени якої запрошені до участі в громадських слуханнях залежно від їх виду)

2. Депутати Турківської міської ради.

3. _____________________________________________________________________________

(посада та місце роботи запрошеної до участі в громадських слухань посадової особи місцевого самоврядування (якщо вони відомі)

4. Представники ________________________________________________________________

(назва громадського об’єднання, благодійної організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, органу самоорганізації населення, установи чи організації)

 

Ініціативна група _____________________

 

 

«____» _____________20    року

м. Турка

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(П.І.Б.)

 

 

 

(підпис)

 

(П.І.Б.)

 

 

 

(підпис)

 

(П.І.Б.)

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Г.Когут

 

Додаток 3

до «Положення про громадські

слухання в місті Турка»

 

ПРОТОКОЛ

громадських слухань щодо

_____________________________________________________________________________

(вид громадських слухань та їх тема)

 

«____» _____________20    року

 

Місце проведення: ____________________________________________________________

Час проведення: ________ год.

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості ______ осіб (список реєстрації – у додатку 1 до цього протоколу).

З них наділені правом голосу _____ учасників.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1.  

Обрання головуючого громадських слухань, секретаря та членів лічильної комісії

 1.  

Затвердження порядку денного та регламенту слухань

 1.  

Питання, яке порушується

 

1. СЛУХАЛИ:

_____________ - Обрання головуючого громадських слухань, секретаря та членів лічильної комісії.

Для проведення громадських слухань, ведення протоколу, підрахунку голосів необхідно обрати головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

 

ВИСТУПИЛИ:

___________________, учасник громадських слухань, який запропонував обрати:

• головуючим – ___________________________________, учасника громадських слухань;

• секретарем — _____________________________________, учасника громадських слухань;

• членами лічильної комісії – _____________________________________________________

__________________________________________________, учасників громадських слухань.

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

За - ______;

Проти - ______;

Утримались - _____.

 

УХВАЛИЛИ:

обрати:

Головуючим громадських слухань – ___________________, учасника громадських слухань;

Секретарем громадських слухань – ____________________, учасника громадських слухань;

Членами лічильної комісії – ______________________________________________________.

 

 

 

 

2. СЛУХАЛИ:

______________ - Затвердження порядку денного та регламенту слухань.

Для проведення слухань необхідно затвердити порядок денний та регламент слухань, пропоную затвердити порядок денний та наступний регламент слухань:

• до ___ хвилин на доповідь ініціатора громадських слухань;

• до ___ хвилин на кожну співдоповідь (не більше двох);

• до ___ хвилин на відповіді щодо запитання після доповіді;

• до ____ хвилин для обговорення виступів.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

За - ______;

Проти - ______;

Утримались - _____.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити порядок денний громадських слухань:

Обговорення питання, щодо затвердження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для комунальних будинків.

 

Затвердити регламент громадських слухань:

• до ____ хвилин на доповідь ініціатора громадських слухань;

• до ____ хвилин на кожну співдоповідь (не більше двох);

• до ____ хвилин на відповіді щодо запитання після доповіді;

• до ____ хвилин для обговорення виступів.

 

3. СЛУХАЛИ:

________________ - Обговорення питання, щодо _______________________________

______________________________________________________________________________.

 

ВИСТУПИЛИ:

1. Представник ініціатора громадських слухань_____________________________________;

2. ____________________________________________________________________________;

3. ____________________________________________________________________________;

4. ____________________________________________________________________________;

 

ГОЛОСУВАЛИ:

За - ______;

Проти - ______;

Утримались - _____.

 

УХВАЛИЛИ:

 

Визнати ситуацію щодо __________________________________________________________

(питання, яке порушується)

 

Голова слухань

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

Секретар слухань

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

Міський голова                                                                                     Г.Когут

 

Додаток 4

до «Положення про громадські

слухання в місті Турка»

 

СПИСОК

учасників громадських слухань членів територіальної громади

_______________________________________________________________________________

 

Даю згоду на обробку моїх персональних даних у Базі персональних даних Турківської міської ради та її виконавчого органу відповідно до Закону України від 01.06.2011р. №2297- VI «Про захист персональних даних» та дозволяю їх поширення в обсязі необхідному для організації та проведення громадських слухань.

В інших випадках забороняю надавати інформацію третім особам без моєї згоди.

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Адреса проживання

Підпис

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова слухань

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

Секретар слухань

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

Міський голова                                                                                     Г.Когут

 

 

 

Додаток 5

до «Положення про громадські

слухання в місті Турка»

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ №____

із підписами членів територіальної громади міста Турка

на підтримку проведення громадських слухань

_________________________________________________________________________________________________________________________

(вид громадських слухань та їх тема)

Ініціативна група із збору підписів на підтримку проведення загальних зборів утворена в місті Турка «_____»______________ 20___року.

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата

народження

Серія та номер паспорта

Адреса

проживання та реєстрації

Контактний

номер

телефону

Підпис

Дата

підписання

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість підписів: ______( _________________________), з них належно оформлено ______( _________________________)

(кількість підписних листів числом та прописом)                                        (кількість підписних листів числом та прописом)

 

Член ініціативної групи

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

Член ініціативної групи

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

Міський голова                                                                                     Г.Когут

 

Додаток 6

до «Положення про громадські

слухання в місті Турка»

 

 

КНИГА

реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань

у місті Турка

 

 

Дата та номер реєстрації повідомлення або дата та номер

розпорядження голови чи рішення виконавчого комітету

Суб’єкт

ініціювання

громадських

слухань

Кількість

зібраних

підписів

на

підтримку

ініціативи

Тема

громадських

слухань

Місце

проведення

громадських

слухань

Посада, прізвище, ім’я, по батькові головуючого та секретаря на слуханнях

Кількість

учасників

Кількість

внесених

пропозицій

Ухвалені

звернення

та

рекомендації

Адресати,

яким

направлено на відповідь і розгляд результати громадських слухань

Інші

дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Г.Когут

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень