Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

Положення про конкурсну комісію з відбору виконавців робіт з оцінки комунального майна територіальної громади м.Турка

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Турківської  міської ради
від 02.11.2016 р. №218

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з відбору виконавців робіт з оцінки комунального майна територіальної громади м.Турка

 І. Загальні положення

1.1. Конкурсна комісія з відбору виконавців робіт з оцінки комунального майна територіальної громади м.Турка (далі - комісія) – посадові особи Турківської міської ради та її виконкому, депутати Турківської міської ради, призначені згідно рішення сесії Турківської міської ради, відповідальні за організацію та проведення конкурсного відбору виконавців згідно із Наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015р. №2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» далі – (Положення) та Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

1.2. Метою створення комісії є організація та проведення конкурсного відбору виконавців робіт з оцінки комунального майна територіальної громади м. Турка на конкурентних засадах, на умовах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів комісії та їх неупередженості.

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, цим Положенням, Законами та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

-           документи з практичного досвіду виконання робіт з оцінки – документи стосовно досвіду практичної діяльності з оцінки майна, подібного до об’єктів, оцінку яких буде здійснювати переможець конкурсу;

-           конкурсна документація – конкурсна пропозиція, підтвердні документи та документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

-           підтвердні документи - заява про участь в конкурсі, документи в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки, документи, що підтверджують право на виконання таких робіт;

-           претендент – суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до органу приватизації документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

-           учасник конкурсу – претендент, якого допущено до участі в конкурсі.

ІІ. Порядок створення та організація діяльності комісії

2.1. Склад комісії та положення про неї затверджуються рішенням сесії Турківської міської  ради.

2.2. До складу комісії входять п’ять осіб, з числа яких призначаються голова комісії та секретар.

Членство в комісії не має створювати протиріччя між інтересами учасників конкурсу, наявність якого може вплинути на об’єктивність та упередженість прийняття рішень щодо вибору переможця конкурсного відбору.

2.3. Керівництво роботою комісії здійснює її голова.

2.4.Разом із головою, Турківська міська  рада призначає секретаря комісії.

2.5.На період відсутності голови та/або секретаря комісії (через  хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються  на одного з членів комісії. На період довготривалої відпустки інших членів комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) за рішенням організатора земельних торгів відбувається зміна тимчасово відсутніх членів комісії.

2.6.Результати конкурсу оформляються протоколом, який підписується головою комісії, секретарем та усіма членами комісії, присутніми на засіданні комісії.

ІІІ. Головні функції комісії

3.1. Комісія відповідає за організацію та проведення конкурсного відбору. У процесі роботи вона забезпечує реалізацію таких функцій:

 • визначення умов проведення конкурсу;
 • визначення строку проведення конкурсу;
 • опублікування інформації про проведення конкурсу;
 • розгляд поданих претендентом підтвердних документів з метою з’ясування їх відповідності вимогам Положення, повноти та своєчасності подання;
 • визначення учасників конкурсу;
 • розгляд конкурсних пропозицій;
 • визначення переможців конкурсу
 • визнання конкурсу таким, що не відбувся;
 • складання протоколів про результати проведення конкурсу, підготовка їх на затвердження Турківської міської ради;
 • здійснення інших дій, передбачених Порядком та Законами.

IV. Права та обов’язки комісії

4.1. Голова комісії у межах наданих повноважень:

 • скликає засідання комісії;
 • головує на засіданнях комісії;
 • приймає рішення про повторне проведення конкурсу у випадках, передбачених цим Положенням;
 • видає розпорядження та доручення, обов’язкові для виконання членами комісії;
 • організує підготовку матеріалів для опрацювання комісією;
 • підписує документи стосовно роботи комісії, зокрема підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору;
 • представляє комісію у відносинах з установами та організаціями, зокрема за рішенням комісії має право звертатися з відповідними письмовими запитами.

4.2. Секретар комісії:

 • готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;
 • забезпечує виконання доручень голови комісії;
 • оформлює протоколи засідань комісії, зокрема підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору.

4.3. Члени комісії:

 • мають право виносити питання на розгляд комісії;
 •  ознайомлюються з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння конкурсних пропозицій учасників конкурсу;
 • мають право заносити свою окрему думку до протоколів засідань комісії;
 • зобов’язані  приймати особисту участь у організації та проведені конкурсного відбору;
 • забезпечують рівні умови для усіх учасників  конкурсу, об’єктивний вибір переможця;
 • здійснювати інші дії, передбачені чинним законодавством;
 • вживають у випадках, передбачених законодавством, відпорних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні конкурсного відбору.
 •  

V. Підготовка до проведення конкурсу

            5.1. Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців готується комісією і повинна містити:

 • дату, час і місце проведення конкурсу;
 • інформацію про об’єкт оцінки:
 • кінцевий термін подання документів;
 • строк виконання робіт у календарних днях (за потреби);
 • перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;
 • вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, що залучаються до виконання робіт з оцінки майна, а також до суб’єктів оціночної діяльності, зокрема, щодо їх практичного досвіду виконання робіт з оцінки майна, а також подібного до оцінюваного майна);
 • поштову адресу, за якою подаються документи;
 • відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони.

5.2. Інформація про проведення конкурсу не пізніше ніж за 14 - 30 днів до оголошеної дати проведення конкурсу розміщується організатором на офіційному веб-сайті Турківської міської  ради, а також (за бажанням організатора земельних торгів) публікується у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження.

5.3. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

          У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

          5.4. До підтвердних документів належать:

 • заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою.
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
 • згода на обробку персональних даних;
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; 
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде додатково залучено до проведення  робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна;
 • відомості про діяльність претендента, іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента.

            Приймання заяв припиняється за чотири робочі дні до дати проведення конкурсу.

            Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

5.5. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вимогам пункту 5.4 цього розділу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

5.6. претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, письмово повідомивши про це голову комісії. Про факт відкликання заяви голова комісії інформує членів комісії на засіданні. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

VΙ. Порядок проведення конкурсу

6.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу, а конкурс - за наявності не менше двох учасників конкурсу.

На засіданні можуть бути присутніми представники претендента, правоохоронних органів, засобів масової інформації, про що вони письмово повідомляють конкурсну комісію листом на ім’я голови комісії не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення засідання.

6.2. Якщо на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або подано лише одну заяву, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

6.3. На засіданні комісія:

-           аналізує підтвердні документи претендентів;

-           розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією щодо вартості виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;

-           визначає кращу конкурсну пропозицію претендентів шляхом обрахування балів за основними та додатковими критеріями;

-           обирає переможця конкурсу.

6.4. Під час обрання переможця конкурсу згідно з основними критеріями розраховується кількість балів, набраних кожним учасником конкурсу, та визначається переможець конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів.

6.5. до основних критеріїв визначення переможця конкурсу належать:

-           досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником конкурсу;

-           наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені ним до виконання робіт з оцінки, за останні 3 роки до дати проведення конкурсу;

-           наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про виконання робіт з оцінки, укладених між учасником конкурсу та органом приватизації, рішенням якого створено комісію;

-           запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт з оцінки.

6.6. У разі якщо два або більше учасників конкурсу за основними критеріями отримали однакову найбільшу кількість балів, комісія застосовує додаткові критерії визначення переможця конкурсу.

6.7. До додаткових критеріїв визначення переможця належать:

-           запропонований учасником конкурсу строк виконання робіт з оцінки;

-           наявність серед оцінювачів, що заявлені учасником конкурсу до виконання робіт з оцінки об’єкта оцінки, оцінювачів, що є членами саморегулівних організацій оцінювачів;

-           наявність серед оцінювачів, що заявлені учасником конкурсу до виконання робіт з оцінки, оцінювачів, які мають документи, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності.

 6.8. Якщо після обрахування балів за додатковими критеріями виявилась однакова кількість балів у декількох учасників конкурсу, члени комісії обирають переможцем конкурсу учасника конкурсу, який запропонував найменшу вартість робіт з оцінки.

6.9. Якщо після обрахування балів за основними та додатковими критеріями виявиться, що декілька учасників конкурсу запропонували однакову вартість робіт з оцінки, призначається таємне голосування. Секретар комісії роздає членам комісії бюлетені таємного голосування, в яких зазначаються найменування/прізвище, ім’я, по батькові учасників конкурсу, щодо яких проводиться таємне голосування. Бюлетені таємного голосування не є іменними. Оформлені членами комісії бюлетені після завершення голосування надаються секретарю, який оприлюднює результати голосування. Переможцем визнається учасник конкурсу, за якого члени комісії віддали більшість голосів «за».

За умови рівної кількості голосів право вирішального голосу на засіданні комісії належить голові комісії, який озвучує своє рішення, зазначене в його бюлетені таємного голосування.

6.10. Підсумкова таблиця визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності складається для кожного об’єкта оцінки окремо і підписується головою комісії та членами комісії, присутніми на засіданні.

6.11. Результати конкурсу оформлюються протоколом. Протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.

VΙΙ. Інформація про результати конкурсу

7.1. Після проведення конкурсу комісія письмово інформує переможців конкурсу, замовників конкурсу про результати конкурсу із зазначенням ціни та строку виконання робіт з оцінки, а також оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки.

7.2. Інформація про результати конкурсу розміщується організатором на офіційному веб-сайті Турківської міської ради , а також публікується у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження.

 

Секретар міської ради                                                                                            Луговий Д.М.

 

Додаток №2 до рішення Турківської  міської
ради від 11.02.2016 р. №218

Склад
конкурсної комісії з відбору виконавців робіт з оцінки комунального майна територіальної громади м. Турка

 

Голова комісії:

Набоков Ростислав Володимирович – перший заступник міського голови

Заступник голови комісії

Локотош Юрій Іванович – спеціаліст з будівництва та квартирного обліку міської ради

Секретар комісії:

Шубін Іванна Олександрівна – спеціаліст з правових питань міської ради


Члени комісії:

Петрик Сергій Ярославович – голова постійної депутатської комісії по будівництву, архітектурі та житлових питаннях;

Доротич Андрій Романович – член постійної депутатської комісії з питань економіки та бюджету;

 

 Секретар міської ради                                                                                Луговий Д.М.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень