Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

Положення про конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Турківської  міської ради
від 02.11.2016 р. №217

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

  І. Загальні положення

1.1. Конкурсна комісія з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах (далі - комісія) – посадові особи Турківської міської ради та її виконкому, депутати Турківської міської ради , призначені згідно рішення Турківської міської  ради, відповідальні за організацію та проведення конкурсного відбору виконавців згідно із Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012р. №579 „Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах” далі – (Порядок) та Земельним Кодексом України.

1.2. Метою створення комісії є організація та проведення конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах на умовах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів комісії та їх неупередженості.

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Порядком, цим Положенням, Законами та іншими нормативно-правовими актами.

ІІ. Порядок створення та організація діяльності комісії

2.1. Склад комісії та положення про неї затверджуються рішенням Турківської міської  ради.

2.2. До складу комісії входять сім осіб, з числа яких призначаються голова комісії та секретар.

Членство в комісії не має створювати протиріччя між інтересами учасників конкурсу, наявність якого може вплинути на об’єктивність та упередженість прийняття рішень щодо вибору переможця конкурсного відбору.

2.3. Керівництво роботою комісії здійснює її голова.

2.4.Разом із головою, Турківська міська  рада призначає секретаря комісії.

2.5.На період відсутності голови та/або секретаря комісії (через  хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються  на одного з членів комісії. На період довготривалої відпустки інших членів комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) за рішенням організатора земельних торгів відбувається зміна тимчасово відсутніх членів комісії.

2.6.Результати конкурсу оформляються протоколом, який підписується головою комісії, секретарем та усіма членами комісії, присутніми на засіданні комісії.  Відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців  додається до протоколу.

2.7.У триденний строк після затвердження протоколу комісія письмово інформує Турківську міську раду, переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.

ІІІ. Головні функції комісії

3.1. Комісія відповідає за організацію та проведення конкурсного відбору. У процесі роботи вона забезпечує реалізацію таких функцій:

 • визначення умов проведення конкурсу;
 • визначення строку проведення конкурсу;
 • опублікування інформації про проведення конкурсу;
 • розгляд поданих претендентом підтвердних документів з метою з’ясування їх відповідності вимогам пункту 2.3 розділу II Порядку, повноти та своєчасності подання;
 • визначення учасників конкурсу;
 • розгляд конкурсних пропозицій;
 • визначення переможців конкурсу
 • визнання конкурсу таким, що не відбувся;
 • складання протоколів про результати проведення конкурсу, підготовка їх на затвердження Турківської міської ради;
 • здійснення інших дій, передбачених Порядком та Законами.
 •  

ІV. Права та обов’язки комісії

4.1. Голова комісії у межах наданих повноважень:

 • скликає засідання комісії;
 • головує на засіданнях комісії;
 • організує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених Порядком;
 • у разі порушення вимог Порядку в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації письмово повідомляє претендента про недопущення його до участі із зазначенням обґрунтованих підстав відмови;
 •  у разі необхідності залучає до роботи комісії експертів та консультантів.

4.2. Секретар комісії:

 • готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;
 • забезпечує виконання доручень голови комісії.
 • оформлює протоколи засідань комісії.

4.3. Члени комісії:

 • мають право виносити питання на розгляд комісії;
 •  ознайомлюються з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння конкурсних пропозицій учасників конкурсу;
 • мають право заносити свою окрему думку до протоколів засідань комісії;
 • зобов’язані  приймати особисту участь у організації та проведені конкурсного відбору;
 • забезпечують рівні умови для усіх учасників  конкурсу, об’єктивний вибір переможця;
 • здійснювати інші дії, передбачені чинним законодавством;
 • вживають у випадках, передбачених законодавством, відпорних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні конкурсного відбору.

V. Підготовка до проведення конкурсу

            5.1. Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців готується комісією і повинна містити:

 • мету проведення робіт;
 • дані про земельні ділянки:
 • місце розташування;
 • орієнтовний розмір;
 • цільове призначення;
 • умови конкурсу;
 • перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців;
 • строк подання конкурсної документації;
 • поштову адресу, за якою подаються документи;
 • інформацію про проведення конкурсу:
 • дату, час і місце проведення конкурсу;
 • відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони.

          5.2. Інформація про проведення конкурсу не пізніше ніж за 30 днів до останнього дня прийняття конкурсної документації розміщується організатором на офіційному веб-сайті Турківської міської  ради, а також (за бажанням організатора земельних торгів) публікується у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження.

          5.3. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою" або "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель" або "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів ” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

          У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

          5.4. До підтвердних документів належать:

 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів
 •  копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 • згода на обробку персональних даних  (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
 • копія(ї) ліцензії(й);
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);
 • копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів) (за наявності);
 • інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (для претендента на проведення земельних торгів);
 • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

            5.5. Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

            Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

5.6. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вимогам пункту 4 цього розділу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

VΙ. Порядок проведення конкурсу

            6.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу, а конкурс - за наявності не менше двох учасників конкурсу.

            6.2. Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців торгів враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

            кількість проданих лотів, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною:

3 бали - найбільша пропозиція;

2 бали - друга за найбільшою пропозиція;

1 бал - інші пропозиції.

            6.3. При обранні переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

            - запропонована учасником конкурсу вартість послуг (робіт):

15 балів - найменша пропозиція;

12 балів - друга за найменшою пропозиція;

8 балів - третя за найменшою пропозиція;

7 балів - інші пропозиції;

            - запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт):

 5 балів - найменша пропозиція;

 4 бали - друга за найменшою пропозиція;

3 бали - інші пропозиції;

            - кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (для претендента на проведення послуг з виконання робіт із землеустрою):

 3 бали - найбільша пропозиція;

 2 бали - друга за найбільшою пропозиція;

 1 бал - інші пропозиції;

            - кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (у разі обрання виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель):

 3 бали - найбільша пропозиція;

 2 бали - друга за найбільшою пропозиція;

 1 бал - інші пропозиції.

            6.4. Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

            Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців згідно з додатком 3 до Порядку.

            6.5. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців додається до протоколу. Протокол підписують голова комісії, секретар та усі присутні на засіданні члени комісії.

            6.6. За наявності одного учасника конкурсу з відбору виконавців комісія приймає рішення щодо проведення повторного конкурсу. Якщо на участь у повторному конкурсі надійде заява тільки від претендента, який подавав свою конкурсну пропозицію на попередньому конкурсі, комісія приймає рішення про укладення з ним договору на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, або на проведення земельних торгів за умови дотримання вимог пункту 2.3 розділу II Порядку.

            При цьому претендент не може внести нову пропозицію та зобов’язаний підтвердити чинність попередньої пропозиції.

            6.7. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на участь у конкурсі, не відповідає його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

            6.8. У триденний строк після затвердження протоколу комісія письмово інформує організатора земельних торгів, переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.

            6.9. Інформація про результати конкурсу не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу розміщується організатором на офіційному веб-сайті Турківської міської ради , а також (за бажанням організатора земельних торгів) публікується у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження.

            6.10. За результатами конкурсу організатор земельних торгів не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель або на проведення земельних торгів.

VΙΙ. Відповідальність

Голова, секретар та члени комісії несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до Законів України.

 

Секретар міської ради                                                                                            Луговий Д.М.

 

 

Додаток №2 до рішення Турківської  міської ради
ід 02.11.2016 р. №217

 

Склад
конкурсної комісії з відбору виконавця робіт по землеустрою, оцінки земель і виконавця торгів на конкурсній основі

 

Голова комісії:

Набоков Ростислав Володимирович – перший заступник міського голови

Заступник голови комісії

Стефанська Галина Михайлівна – спеціаліст землевпорядник міської ради

Секретар комісії:

Шубін Іванна Олександрівна – спеціаліст з правових питань міської ради


Члени комісії:

Миньо Анатолій Ярославович – голова постійної депутатської комісії по земельних питаннях;

Яворський Іван Ярославович – депутат Турківської міської ради;

Славич Анатолій Васильович – заступник голови комісії з питань економіки та бюджету;

Юдицький Петро Леонідович – член виконавчого комітету міської ради;

Яворський Любомир Володимирович – член виконавчого комітету міської ради;

Федаш Микола Миколайович – член виконавчого комітету міської ради.

 

 Секретар міської ради                                                                                Луговий Д.М.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень