Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Турківської міської ради

Затверджено рішенням
27 сесії міської ради 7 скликання
від 07.03.2017 №821

 

Положення
про порядок надання ритуальних послуг на території Турківської міської ради

1. Загальні положення

Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Турківської міської ради (надалі - Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1445 „Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги і особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни”, з урахуванням Наказів Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193 „Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України „Про поховання та похоронну справу", від 19.11.2003 р № 194 «Про затвердження Єдиної методики вартості надання необхідного мінімального переліку окремих видів комунальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності» зі змінами затвердженими наказом від 12.05.2009 р № 128, від 03.03.2009 року № 52 « Про затвердження норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності», Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 № 208 „Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого" (зі змінами від 21.12.2009 №405), з метою врегулювання відносин при наданні ритуальних послуг в місті Турка.

Це Положення є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг на території Турківської міської ради.

1.1. Організацію поховання померлих, надання передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг (додаток 1) та ритуальних послуг, непередбачених цим переліком, а також реалізацію предметів ритуальної належності здійснює Комунальне підприємство «Турківське житлово-комунальне управління» Турківської міської ради (надалі – Підприємство) , створене міською радою з метою надання житлово-комунальних послуг, послуг з водопостачання, водовідведення, а також надання ритуальних послуг, згідно Статуту від 27.08.2003 року, затвердженого рішенням сесії Турківської міської ради №357 від  12.06.2003 року.

1.2. Надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності може також здійснювати суб'єкт господарювання, що виявив бажання працювати на ринку ритуальних послуг (надалі - суб'єкт господарювання), який згідно із Законом України "Про поховання та похоронну справу" уклав договір з Комунальним підприємством «Турківське житлово-комунальне управління» Турківської міської ради (додаток 2).

Підприємство та суб'єкт господарювання при наданні ритуальних послуг повинні керуватися у своїй діяльності Конституцією України, Законом України "Про поховання та похоронну справу", іншими нормативно-правовими актами у сфері поховання, а також цим Положенням.

Підприємство зобов'язане:

 • укладати договори-замовлення на організацію та проведення поховання;
 • організовувати поховання померлих згідно з договорами-замовленнями;
 • створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;
 • розширювати номенклатуру ритуальних послуг для громадян з різними фінансовими можливостями;
 • забезпечувати конфіденційність інформації про померлого;
 • організовувати виконання робіт із благоустрою місць поховань відповідно до кошторису;
 • забезпечувати функціонування місць поховань згідно зі статтею 23 Закону України "Про поховання та похоронну справу";
 • безоплатно виділяти місця для поховання померлого чи урни з прахом померлого на кладовищі;
 • реєструвати поховання (підпоховання), перепоховання в Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян (надалі-Книга реєстрації), намогильні споруди - в Книзі обліку намогильних споруд;
 • видавати користувачу місця поховання свідоцтво про поховання та на замовлення громадян довідки про наявність поховання померлого на кладовищі міста;
 • у разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування та викрадання колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів готувати та подавати до міської ради відповідний акт про суму та характеристику збитку;
 • укладати із суб'єктами господарювання договори про надання ритуальних послуг;
 • здійснювати інші функції відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу".

1.3. Для укладення договору про надання ритуальних послуг суб'єкт господарювання подає на ім'я керівника Підприємства відповідну заяву та додає до неї такі документи:

 1. копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи-підприємця;
 2. копію свідоцтва про державну реєстрацію;
 3. перелік послуг, які пропонуються для надання суб'єктом господарювання та їх вартість;
 4. режим роботи, номер телефону та місце знаходження.

Протягом 14 робочих днів від дня отримання заяви Підприємство укладає з суб'єктом господарювання договір про надання ритуальних послуг при наявності всього переліку документів, передбачених цим пунктом.

Безпідставна відмова в укладенні договору не допускається, вона повинна бути аргументована та надана письмово.

Договір про надання ритуальних послуг між Підприємством та суб'єктом господарювання укладається терміном на 1 рік, але за згодою сторін цей термін може бути іншим.

При зміні будь-яких відомостей, зазначених у документах, що додаються до заяви, суб'єкт господарювання повинен у 10-денний термін письмово повідомити про це Підприємство.

1.4. Суб'єкту господарювання забороняється надавати ритуальні послуги без укладення із Підприємством договору про надання ритуальних послуг та відповідного договору-замовлення (додаток 3) з виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов'язалася поховати померлого, на підставі свідоцтва про смерть (надалі - Замовник).

1.5. Підприємство забезпечує безперешкодний доступ на територію кладовища (крематорію, у разі його створення) суб'єкта господарювання для виконання робіт, які зазначені в договорі про надання ритуальних послуг та договорі-замовленні на організацію та проведення поховання.

2. Організація та проведення поховання і надання ритуальних послуг населеннюна території Турківської міської ради.

2.1. Організація місць приймання замовлень на ритуальні послуги та поховання громадян.

2.1.1. У приміщеннях Підприємства, де проводиться оформлення договору-замовлення, у доступному для огляду місці повинні бути розміщені:

 • витяги із Закону України „Про поховання та похоронну справу", інших нормативно-правових актів;
 • Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Турківської міської ради;
 • перелік ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання замовлення;
 • необхідні мінімальні переліки:
 • вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення (додаток 5);
 • окремих видів ритуальних послуг із зазначенням їх вартості, особливостей та термінів виконання;
 • інформація про:
 • суб'єктів господарювання, з якими укладено договори про надання послуг, їх адреси, телефони та режими роботи;
 • режим роботи та номери телефонів органів , що здійснюють захист прав споживачів;
 • режим роботи організації, що виплачує допомогу на поховання, відповідно до чинного законодавства України;
 • розклад роботи органів реєстрації актів цивільного стану (надалі -РАЦС) в м.Турка;
 • порядок пільгового обслуговування населення;
 • умови реєстрації поховань померлих та перепоховань;
 • вимоги щодо утримання та охорони місць поховань;
 • умови організації поховань за рахунок державного та місцевого бюджетів;
 • порядок утримання кладовищ та інших місць поховань;
 • книга відгуків та пропозицій.

2.1.2. Суб'єкт господарювання, який уклав з Підприємством договір про надання ритуальних послуг, забезпечує у доступному для огляду місці надання наочної інформації:

 • перелік якої зазначено в пункті 2.1.1 цього Положення, крім пунктів 8 та 9;
 • про місцезнаходження Підприємства, його адреси, телефон, режим роботи;
 • про державну реєстрацію (копія свідоцтва).

2.1.3. У приміщенні міської ради на видному, доступному для громадян місці розміщується інформація про місцезнаходження Підприємства, суб'єктів господарювання які надають ритуальні послуги , номери телефонів та режим роботи.

2.1.4. Підприємство та суб'єкти господарювання несуть відповідальність за відмову в реалізації прав Замовника та ненадання інформації, яка передбачена чинним законодавством.

2.1.5.Розміщення зовнішньої реклами про надання ритуальних послуг оформлюється та узгоджується згідно з чинним законодавством.

2.2.Порядок приймання, оформлення замовлення на поховання померлих та надання ритуальних послуг

2.2.1. Поховання тіла померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого. Якщо у волевиявленні померлого немає вказівки на виконавця волевиявлення чи в разі відмови виконавця від виконання волевиявлення померлого, поховання здійснюється чоловіком (дружиною), батьками (усиновителями), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком (правнуком), іншою особою, яка зобов'язалася поховати померлого. Зазначені особи можуть доручити здійснення поховання у відповідності з чинним законодавством іншій фізичній особі чи суб’єкту господарювання на підставі письмового договору, істотними умовами якого є: найменування сторін; предмет договору; перелік послуг, їх вартість, особливості та терміни виконання; порядок розрахунків; права, обов'язки та відповідальність сторін; умови зміни або припинення дії договору; порядок вирішення спорів; дата і місце укладення договору.

2.2.2. На підставі свідоцтва про смерть, виданого органом РАЦС, Замовник звертається до Підприємства або суб'єкта господарювання для укладення відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання не пізніше ніж за 24 години до їх проведення. Договір-замовлення заповнюється в двох примірниках, один з яких передається замовнику, другий - Підприємству або суб'єкту господарювання. Після укладення договору-замовлення на організацію та проведення поховання Замовнику надається оформлений в установленому порядку рахунок-замовлення на надання ритуальних послуг, пов'язаних з організацією поховання та реалізацією предметів ритуальної належності.

Підприємство, суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити приймання та оформлення замовлення, здійснити платну доставку цих предметів своїм транспортом за вказаною Замовником адресою, у разі відсутності транспорту - сприяти доставці атрибутів поховання.

Забороняється надання послуг без оформлення договору-замовлення.

2.2.3. У разі виникнення потреби в наданні додаткових ритуальних послугах, непередбачених укладеним договором-замовленням, їх виконання погоджується із Замовником і оформлюється окремим договором-замовленням.

2.2.4. Замовник має право у процесі виконання замовлення внести до нього часткові зміни, які повинні бути прийняті Підприємством або суб'єктом господарювання за умови, що їх виконання технічно і технологічно можливе, та до оформленого договору-замовлення внесено відповідні зміни вартості послуг.

2.2.5. У разі надання неякісних ритуальних послуг із поховання та ритуального обслуговування, тобто таких, що не відповідають умовам договору-замовлення, Замовник має право вимагати від Підприємства або суб'єкта господарювання безоплатного надання послуги належної якості або відшкодування завданих збитків.

У разі придбання неякісних товарів ритуальної належності тобто таких, що неможливо використовувати відповідно до його цільового призначення, Замовник має право вимагати від продавця (виробника предметів ритуальної належності):

 • безоплатного усунення недоліків товару;
 • відшкодування зазначених збитків;
 • заміни на аналогічний товар належної якості (якщо ціна на товар змінилася, перерахунок вартості не проводиться) або на такий самий товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) з відповідним перерахуванням купівельної ціни, що діяла на момент обміну;
 • відповідного зменшення купівельної ціни зазначених товарів.

Підприємство, суб'єкт господарювання або продавець (виробник предметів ритуальної належності) не несе відповідальності за недоліки в наданих послугах (товарах), якщо доведе, що вони виникли з вини самого Замовника чи внаслідок непереборної сили - дії надзвичайної ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, яка унеможливлює надання відповідної послуги.

2.2.6. Якщо Підприємство або суб'єкт господарювання не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" за кожний день (годину, якщо тривалість виконання визначена в годинах) сплачує Замовнику пеню в розмірі згідно чинного законодавства від вартості робіт, якщо такі не визначені сплачується неустойка у розмірі встановлена згідно чинного законодавства від загальної вартості замовлення (сплата пені не звільняє від виконання зобов'язань у натурі).

2.3. Вимоги щодо порядку організації та проведення поховання

2.3.1. Поховання померлих чи їх праху після кремації здійснюється лише на підставі свідоцтва про смерть та оформленого в установленому порядку договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

2.3.2. За зверненням виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого.

На бажання виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, для поховання двох чи більше померлих безоплатно виділяється місце для родинного поховання.

2.3.3. Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.

2.3.4. Поховання померлого громадянина проводиться не раніше ніж через 24 години після настання смерті. Як виняток, у разі наявності відповідних підстав, поховання може бути проведено в день оформлення документів.

2.3.5. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:

             Назва поховання

Розмір

Земельної ділянки

Могили

площа, м

довжина, м

ширина, м

довжина, м

ширина, м

Родинне

6,6

2,2

3,0

2,0

1,0

Подвійне

4,8

2,2

2,2

2,0

1,0

Одинарне     

3,3

2,2

1,5

2,0

1,0

Урна з прахом

0,64

0,8

0,8

0,8

0,8

2.3.6. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на кладовищах надається земельна ділянка під одинарне поховання. Поховання зазначених осіб здійснюється Підприємством за рахунок коштів місцевих бюджетів.

2.3.7. За рішенням міської ради у місцях поховання можуть бути відведені сектори для почесних поховань, поховання померлих (загиблих) військовослужбовців (сектори військових поховань), а також сектори для поховання померлих за національною та релігійною ознакою.

Для почесних поховань за рішенням міської ради можуть відводитися земельні ділянки поза територією місць поховання, на яких створюються меморіальні бульвари, сквери, парки і кургани Слави.

Існуючі місця поховання не підлягають перенесенню, крім випадків постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Рішення стосовно перенесення місць поховання приймає міська рада.

2.3.8. Кожне поховання та перепоховання реєструється в спеціальній Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян (додаток 6).

2.3.9. Після здійснення поховання виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, як користувачу місця поховання (надалі-користувач) видається відповідне свідоцтво про поховання (додаток 4), яке дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству.

Для одержання адміністративної послуги з оформлення свідоцтва про поховання до Підприємства подаються документи:

 • паспорт особи-користувача місця поховання (оригінал і копія);
 • свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія);
 • розрахунковий документ, що підтверджує про сплату коштів за надану послугу.

2.3.10. На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної ділянки, можуть установлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили.

Для встановлення намогильної споруди користувач місця поховання подає до Підприємства такі документи:

 • оригінал свідоцтва про смерть похованого;
 • свідоцтво про поховання;
 • документи, що підтверджують придбання намогильної споруди, її ціну та дату реалізації, гарантійний строк експлуатації;
 • реквізити виконавця намогильної споруди.

Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов'язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

Установлені намогильні споруди реєструються Підприємством в Книзі обліку намогильних споруд (додаток 7).

2.3.11. Безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни проводиться відповідно до Порядку, визначеного Постановою КМУ від 28.10.2004 № 1445.

2.3.12. Поховання осіб, які померли внаслідок зараження особливо небезпечною інфекцією, здійснюється згідно із санітарним законодавством України.

2.3.13. Поховання померлих іноземців та осіб без громадянства здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про поховання та похоронну справу" та цим Положенням для громадян України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

2.3.14. Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів проводиться відповідно до Порядку організації поховання на території Турківської міської ради померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів (додаток 8).

2.3.15. Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках при наявності обґрунтованої причини.

Для прийняття рішення щодо здійснення перепоховання останків померлого особа, яка здійснила поховання, звертається до виконкому міської ради та подає такі документи:

 • заяву з обґрунтуванням причин перепоховання;
 • висновок органу санітарно-епідеміологічної служби;
 • лікарське свідоцтво про смерть;
 • дозвіл виконавчого органу відповідної ради на поховання останків на іншому кладовищі.

За результатами розгляду поданих документів виконкомом міської ради приймається рішення про перепоховання останків померлого на інше місце поховання чи, у разі відсутності підстав, видається користувачу обґрунтована письмова відмова.

Підприємство забезпечує оформлення договору-замовлення на перепоховання та призначає термін його проведення.

Перепоховання останків померлих, воїнів із братських і одиночних могил здійснюється з дотриманням вимог законів України "Про охорону культурної спадщини" (1805-14) та "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років".

Перепоховання останків померлих здійснюється за рахунок коштів особи, яка ініціює перепоховання.

Перепоховання останків померлих може здійснюватися в інших випадках згідно із законодавством України.

2.3.17. Перевезення тіл померлих громадян повинно здійснюватися автотранспортними засобами, які відповідають вимогам Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 № 208 „Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого" (зі змінами від 21.12.2009 №405), згідно з яким на вищезазначеному транспорті повинно бути нанесено ритуальну символіку.

2.3.18. Виконком міської ради може прийняти рішення про часткове або повне припинення поховання померлих у разі закриття кладовища, якщо на території кладовища немає вільних місць для облаштування нових могил (колумбарних ніш), а поховання померлих можливо лише на місцях родинного поховання або шляхом підпоховання в могилах за згодою користувачів.

3. Контроль за виконанням Положення

3. Контроль за дотриманням Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Турківської міської ради здійснює Підприємство.

 

Секретар міської ради                                                                         О.Гвоздінський

 

Додаток 1
До Положення  про порядок
надання ритуальних послуг на
території Турківської міської ради

Необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг

 

1. Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

2. Оформлення свідоцтва про поховання.

3. Копання могили (викопування могили ручним або механізованим способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу, встановлення креста та одноразове прибирання території біля могили).

4. Монтаж та демонтаж намогильних споруд при організації під поховання в існуючу могилу.

5. Поховання та підпоховання урни з прахом померлих в існуючу могилу, у землю.

 

Додаток 2
До Положення про порядок
надання ритуальних послуг на
території Турківської міської ради

ДОГОВІР
про надання ритуальних послуг

Ритуальна служба комунального підприємства «Турківське житлово-комунальне підприємство»  в особі ___________________________________________________________________________

 (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

 

 з одного боку, та суб'єкт господарювання ______________________________________ ___________________________________________________________________________

(назва суб'єкта господарювання)

 (надалі - Виконавець послуг) в особі __________________________________________,

                                                                        (прізвище, ім’я та по батькові )

 з другого боку уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

 1.1. Предметом договору є надання ритуальних послуг.

 1.2. Взаємовідносини між «Ритуальною службою» і Виконавцем послуг регулюються Конституцією України, Законом України "Про поховання та похоронну справу", іншими законодавчими актами України та цим договором.

 1.3. Господарські відносини між «Ритуальною службою» та Виконавцем послуг визначаються за згодою сторін.

2. Права сторін

 2.1. «Ритуальна служба» має право:

 2.1.1. Здійснювати організацію та проведення поховання.

 2.2. Виконавець послуг має право:

 2.2.1.Відповідно до договору-замовлення надавати ритуальні послуги:

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2.2.Самостійно, на підставі звернення виконавця волевиявлення або особи, яка зобов'язалася поховати померлого (надалі - Замовник), виготовляти та реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам та затвердженій вартості, передбаченими законодавством (стаття 12 Закону України "Про поховання та похоронну справу").

3. Обов'язки сторін

3.1. «Ритуальна служба» зобов'язана:

3.1.1. При зверненні Замовника, забезпечити укладення договору-замовлення, урахувавши при цьому його побажання щодо Виконавця послуг.

3.1.2. Відповідно до договору-замовлення забезпечити організацію та проведення поховання померлого у встановленому законодавством порядку, з урахуванням волевиявлення померлого, висловленого при житті, а в разі його відсутності, з урахуванням побажання родичів.

3.1.3. У місцях оформлення договорів-замовлень надати Замовникові наочну інформацію, зазначену у п. 2.1.1 Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Турківської міської ради.

3.1.4. Створити рівні умови для поховання померлих незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

3.1.5. Забезпечити безоплатне виділення земельної ділянки для поховання труни з тілом чи урни з прахом померлого на кладовищі.

3.1.6. Створити рівні умови Виконавцю послуг.

3.1.7. Забезпечити своєчасне оформлення договору-замовлення та в термін _____________________________________передати замовлення Виконавцю послуг

  (визначається сторонами )

 _____________________________________________________________________________

  (механізм передачі замовлення конкретизується за домовленістю сторін)

3.2. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.2.1. Подати до «Ритуальної служби»Турківської міської ради перелік ритуальних послуг, їх характеристику та вартість.

 3.2.2. При наданні послуги з копання могили на кладовищі гарантувати збереження могил та намогильних споруд, інших елементів благоустрою могил, що розміщені поруч з новими похованнями, та відшкодовувати матеріальні збитки у разі їх пошкодження.

3.2.3. Видавати працівникам, що беруть участь у наданні ритуальних послуг, відповідні посвідчення.

4. Відповідальність сторін

4.1. Турківська міська рада несе відповідальність:

4.1.1. За ненадання інформації Замовникові про Виконавця послуг та перелік ритуальних послуг, що можуть надаватися ним.

4.1.2. За неякісну і несвоєчасну організацію, оформлення договору-замовлення, порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених договором-замовленням, згідно з Законом України "Про захист прав споживачів".

4.1.3. За недотримання положень чинного законодавства, стандартів та технологій при організації поховання померлих.

4.2. Виконавець послуг несе відповідальність:

4.2.1. За порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених договором-замовленням, згідно з Законом України "Про захист прав споживачів".

4.2.2. За недотримання вимог п.3.2.2 цього договору Виконавець послуг усуває пошкодження, відшкодовує матеріальні збитки в порядку, визначеному чинним законодавством (ст.1192 Цивільного Кодексу України).

4.2.3. За недотримання положень чинного законодавства в частині вимог затверджених стандартів та технологій при наданні ритуальних послуг.

5. Порядок вирішення спорів

Спори і розбіжності, що можуть виникати внаслідок цього договору, за змогою вирішуватимуться шляхом переговорів між учасниками.

У разі неврегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів їх розв'язання здійснюється в судовому порядку.

6. Інші умови

 ___________________________________________________________________________

7. Прикінцеві положення

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до _________20___ року.

7.2. Договір укладається у двох примірниках (по одному для кожної сторони), які мають однакову юридичну силу.

8. Місце знаходження сторін

     Ритуальна служба                                                             Виконавець послуг

 

 ___________________________                                  _____________________________

 

Додаток 3
До Положення про порядок
надання ритуальних послуг на
території Турківської міської ради

 

ДОГОВІР-ЗАМОВЛЕННЯ
на організацію та проведення поховання

Цей договір-замовлення відповідно до положень Закону України ”Про поховання та похоронну справу” укладено між

Замовником _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ та Виконавцем (ритуальною службою, суб’єктом господарської діяльності - (необхідне підкреслити) _____________________________________________________________________  

(повна назва підприємства)

 ___________________________________________________________________________

 

 Предметом укладання договору-замовлення є:

- організація та проведення поховання померлого, облаштування місця поховання (потрібне підкреслити) ___________________________________________________________________________

  (прізвище, ім’я та по батькові померлого)

 __________________________________________________________________________________________

  (номер та дата видачі свідоцтва про смерть, ким видано)

 на кладовищі ____________________________________________________________________

   (назва населеного пункту)

 на вул.______________, ряд___________, сектор ______________, місце____________

 

 о ____ годині дня „_____” числа __________________ місяця 20 ___ року.

 

 Розмір могили: стандартний, нестандартний (потрібне підкреслити).

 Вид поховання: /потрібне підкреслити/

 - закопування в могилі труни з тілом померлого;

 - спалювання в крематорію труни з тілом померлого та закопування в могилі урни з прахом померлого;

 - спалювання в крематорію труни з тілом померлого та розміщення в колумбарію ніші урни з прахом померлого;

 - розвіювання праху померлого.

Виконавець зобов’язаний:

1. Організувати у визначені Замовником терміни надання у зазначених ним обсягах таких послуг з поховання, облаштування місця поховання:

 № з/п         

 

Найменування послуг

Кількість

Ціна однієї

послуги

ПДВ  

Загальна сума

Примітка ***

 

 2. Ознайомити Замовника з порядком організації поховання, надання пільг при організації поховання та отримання необхідних послуг, інформацією про захист прав споживачів.

 

 3. Забезпечити доставку предметів похоронної належності (додому, до моргу, лікарні, залу прощання тощо) ___________________________________________________________________________

 о ______ годині „_____” числа ________________ місяця 20 ___ року.

 4. Подати транспортні засоби для перевезення труни з тілом померлого за такою адресою ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 о _____ годині „_____” числа _____________ _____місяця 20 ___ року.

 5. Забезпечити прибуття транспорту для обслуговування поховання та організатора обряду за адресою_____________________________________________________________

 о _____ годині „_____” числа __________________ місяця 20 ___ року.

 6. Забезпечити напис тексту на намогильній (тимчасовій) споруді такого змісту ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 7. Забезпечити напис тексту на траурній стрічці до похоронного вінка такого змісту _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 8. Інші зобов’язання ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 9. Відповідальність сторін

Відповідно до замовлених послуг Замовник зобов’язаний вчасно забезпечити оплату послуг та надати ритуальній службі, суб’єкту господарювання необхідні документи для організації поховання, облаштування місця поховання.

Відповідальність Виконавця:

- виконавець несе відповідальність згідно з вимогами Закону України „Про захист про споживачів”.

10. Порядок вирішення спорів:

Спори і розбіжності, які виникають внаслідок цього договору-замовлення, вирішуються шляхом переговорів між учасниками. У разі неврегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів їх розв’язання здійснюється в судовому порядку.

11. Форс-мажорні обставини

Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуг відповідно до умов цього договору.

            З інформацією щодо надання пільг при оформленні поховання та отримання допомоги на поховання

            Замовник ознайомлений _________________________.

                                                                                              (підпис замовника)

            Вартість послуг становить ___________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

                                                                                 (сума словами)

            Кошти отримано: готівкою, безготівковим перерахунком.

                                                 (необхідне підкреслити)

            Договір-замовлення укладено ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                                                (дата та час укладення договору-замовлення)

             Договір-замовлення набирає чинності з моменту його укладення і діє до моменту завершення наданих послуг, оплачених Замовником.

            Договір підписали:

            Замовник:   ___________________________________

                                                                               (підпис)

            Виконавець

            (ритуальна служба Підприємства, суб’єкт господарювання) __________________

                                                                                                                                                                             (підпис)

            Адреса, за якою було укладено договір___________________________________

 __________________________________________________________________________

                                               (місцезнаходження)   Печатка

Додаток 4
До Положення про порядок
надання ритуальних послуг на
території Турківської міської ради

Свідоцтво про поховання

 

 Видано __________________________________________, користувачу місця поховання,

  (прізвище, ім’я, по батькові)

родинного місця поховання (необхідне підкреслити), який „____” ___________ 20__ року

 на ділянці № _____, ряд № _____, місце № _____ кладовища, розміщеного в _________________________________ на вулиці ________________________________,

  (назва населеного пункту)

 здійснив поховання померлого _________________________________________________

 (прізвище, ім’я та по батькові померлого, номер свідоцтва про смерть)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Відповідно до статті 25 Закону України „Про поховання та похоронну справу” користувач має право на встановлення намогильної споруди в межах виділеної земельної ділянки для поховання чи надання згоди на встановлення намогильної споруди іншими членами родини; вирішення питання про проведення під поховання в зазначену могилу інших померлих членів родини, розпорядження щодо догляду за могилою; здійснення інших дій, пов’язаних із використанням місця поховання, якщо це не суперечить чинному законодавству.

 

  Посада особи, яка надає свідоцтво  ______________

   (підпис) (ініціали, прізвище)

  Печатка

 

  Реєстраційний номер та дата видачі.

 

Додаток 5
До Положення про порядок
надання ритуальних послуг на
території Турківської міської ради

 

НЕОБХІДНИЙ МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК
вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування
населення на території Турківської міської ради

 

Необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення (далі - Перелік вимог) розроблено та затверджено відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу".

1. Цей Перелік вимог визначає необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку організації поховання померлих та ритуального обслуговування населення послуг на території Турківської міської ради.

2. Поховання тіла померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого. Якщо у волевиявленні померлого немає вказівки на виконання волевиявлення чи в разі відмови виконавця від виконання волевиявлення померлого, поховання здійснюється чоловіком (дружиною), батьками (усиновителями), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком (правнуком), іншою особою, яка зобов'язалася поховати померлого (далі - Замовник). Зазначені особи можуть доручити здійснення поховання у відповідності до чинного законодавства іншій фізичній чи юридичній особі на підставі письмового договору, істотними умовами якого є: найменування сторін; предмет договору; перелік послуг, їх вартість, особливості та терміни виконання; порядок розрахунків; права, обов'язки та відповідальність сторін; умови зміни або припинення дії договору; порядок вирішення спорів; дата і місце укладання договору.

3. На підставі свідоцтва про смерть Замовник звертається до ритуальної служби з приводу укладання відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання не пізніше ніж за 24 години до їх проведення.

Укладання договору-замовлення на підпоховання померлого в родинну могилу проводиться на підставі свідоцтва про смерть померлого, згоди користувача місця родинного поховання, оригіналу свідоцтва про смерть чи свідоцтва про поховання першого похованого.

Для оформлення безоплатного поховання померлого (загиблого), що має особливі заслуги чи особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, і спорудження надгробка Замовник подає ритуальній службі свідоцтво про смерть померлого (загиблого), копію посвідчення, що підтверджує особливі заслуги чи особливі трудові заслуги перед Батьківщиною. Витрати на поховання зазначеної категорії померлих та спорудження надгробка здійснюються на підставі договорів замовлень, підтверджених особами, що отримали права і пільги, шляхом перерахування коштів на рахунки відповідних органів, підприємств, установ та організацій за рахунок коштів державного бюджету.

Для організації безоплатного поховання померлого учасника бойових дій відповідно до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" визначається перелік ритуальних послуг, необхідних для поховання цієї категорії померлих, оплата яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Для оформлення такого поховання Замовник подає ритуальній службі свідоцтво про смерть померлого, копію посвідчення, що підтверджує віднесення особи померлого до зазначеної категорії.

4. Надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг здійснюється ритуальною службою Підприємства або за договором про надання ритуальних послуг суб'єктами господарювання інших форм власності.

 5. Ритуальні послуги надаються за плату згідно з цінами, що діють на момент оформлення договору-замовлення про їх надання.

6. Ритуальну службу рекомендується розміщати в приміщеннях, розташованих у місцях, зручних для населення.

Ритуальна служба забезпечує у доступному для огляду місці, в якому проводиться оформлення договорів-замовлень, надання Замовнику наочної інформації стосовно:

 • виконавців послуг, з якими укладені договори про надання послуг, їх адреси, телефонів та режиму роботи;
 • необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання;
 • переліку ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання щодо кожного виконавця;
 • необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення або витягу з нього;
 • порядку утримання кладовищ, а також інших місць поховання;
 • вимог щодо утримання та охорони місць поховань;
 • реєстрації поховань померлих та перепоховань;
 • організації поховання за рахунок державного та місцевого бюджетів; пільгового обслуговування населення (витяги з положень Закону України "Про поховання та похоронну справу", підзаконних нормативно-правових актів);
 • режиму роботи організації, що виплачує допомогу на поховання;
 • книги заяв, пропозицій і скарг;
 • режиму роботи та номерів телефонів місцевих органів виконавчої влади та територіального органу у справах захисту прав споживачів.

Суб'єкти господарювання, які уклали з ритуальною службою Підприємства договори про надання послуг, забезпечують у доступному для огляду місці надання Замовнику наочної інформації про ритуальну службу, її адресу, телефон, режим роботи та інформації, яка зазначена в абзацах 3-11 частини другої цього пункту.

7. У приміщеннях моргів, лікарень, органів реєстрації актів цивільного стану на видному, доступному для громадян місці розміщується інформація про місцезнаходження ритуальної служби в населеному пункті, її телефон та режим роботи.

8. Замовник має право вибрати виконавця послуг серед суб'єктів господарювання, які уклали договори про надання ритуальних послуг.

Інформація про виконавців послуг доводиться до відома Замовника до моменту укладання договору-замовлення.

Пропонувати Замовнику ритуальні послуги або предмети ритуальної належності неналежної якості або непотрібного йому асортименту забороняється.

9. Ритуальна служба Підприємства, суб'єкт господарювання (Виконавець послуг) несе відповідальність за відмову в реалізації прав Замовника та ненадання інформації, яка передбачена чинним законодавством.

10. Ритуальною службою із Замовником укладається договір-замовлення.

Договір-замовлення заповнюється в двох примірниках, з яких один передається Замовнику, другий - Виконавцю послуг.

11. Забороняється надання послуг без оформлення договору-замовлення.

12. У разі виникнення потреби в додаткових ритуальних послугах, не передбачених укладеним договором-замовленням, їх виконання погоджується із Замовником і оформляється окремим договором-замовленням.

13. Замовник має право у процесі виконання замовлення внести до нього часткові зміни, які повинні бути прийняті Виконавцем за умови, що їх виконання технічно і технологічно можливе та до оформленого договору-замовлення внесено відповідні зміни вартості послуг.

14. У разі надання неякісних ритуальних послуг з поховання та ритуального обслуговування Замовник має право вимагати від Виконавця послуги безоплатного надання послуги належної якості або відшкодування завданих збитків.

У разі придбання товарів ритуальної належності неналежної якості Замовник має право вимагати від продавця (виробника предметів ритуальної належності):

 • безоплатного усунення недоліків товару;
 • відшкодування зазначених збитків;
 • заміни на аналогічний товар належної якості (якщо ціна на товар змінилася, перерахунок вартості не проводиться);
 • відповідного зменшення купівельної ціни зазначених товарів;
 • заміни на такий самий товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) з відповідним перерахуванням купівельної ціни, що діяла на момент обміну.

Виконавець послуги, продавець (виробник предметів ритуальної належності) не несе відповідальності за недоліки в наданих послугах (товарах), якщо доведе, що вони виникли з вини самого Замовника чи внаслідок непереборної сили.

15. Якщо Виконавець послуг не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" за кожний день (годину, якщо тривалість виконання визначена в годинах) він сплачує Замовникові пеню.

Сплата Виконавцем послуг пені не звільняє від виконання зобов'язання в натурі.

16. Поховання проводиться не раніше ніж через 24 години після настання смерті. У разі наявності відповідних підстав поховання, як виняток, може бути проведено в день оформлення.

17. Суб'єкти господарювання можуть самостійно, на підставі звернення осіб, які зобов'язалися поховати померлого, виготовляти та реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам та затвердженій вартості, де це передбачено законодавством.

 

Додаток 6
До Положення про порядок
надання ритуальних послуг на
території Турківської міської ради

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
 поховань та перепоховань померлих громадян

адреса кладовища _____________________________

           

           

Дата поховання

Прізвище, і’мя, по батькові померлого

Дата

Місце поховання померлого

При чина смерті

Свідоцтво про смерть

Народжен-ня

смерті

Ділян-ка

ряд

місце

номер актового запису

ким вида-н о

дата видачі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


              
 
 

Прізвище особи, яка зобов'язалася поховати померлого

Адреса та номер телефону особи, яка зобов'язалася поховати померлого

Прізвище користувача місця поховання, родинного поховання

Свідоцтво про поховання

Адреса та номер
телефону користувачамісця поховання, родинного поховання
            номер    дата видачі

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7
До Положення про порядок
надання ритуальних послуг на
території Турківської міської ради

 

КНИГА ОБЛІКУ
намогильних споруд
 за адресою:
на кладовищі ____________________

 

Прізвище, і’мя, по батькові померлого

Номер свідоцтва про смерть

Ким видано

Місце поховання

Прізвище, і’мя, по батькові користу-вача


             Номер свідоцтва про поховання

Характеристика намогильної споруди з визначенням матеріалу, з якого її виготовлено

ділянка

ряд

місце

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                      
                          
 

Вартість намогильної споруди (у цінах, підтверджених відповідними документами)

Документи, що підтверджують придбання намогильної споруди, дата реалізації

Намогильну споруду виготовив (повна назва суб'єкта господарської діяльності, код ЄДРПОУ)

Дата установки намогильної споруди

Гарантійний термін на намогильну споруду (початок та кінець)

Прізвище, і’мя, по батькові власника намогильної споруди

Адреса та номер телефону власника намогиль- ної споруди

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8
До Положення про порядок
надання ритуальних послуг на
території Турківської міської ради

Порядок
організації поховання на території послуг Турківської міської ради
померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів

1. Цей Порядок спрямовується на врегулювання процедури поховання на території послуг Турківської міської ради :

 • померлих одиноких громадян;
 • померлих осіб без певного місця проживання;
 • померлих громадян, від поховання яких відмовилися рідні;
 • знайдених невпізнаних трупів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про поховання та похоронну справу», Законі України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», Законі України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей».

3. У разі смерті осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку, їх тіла доставляються до моргу місцевого медичного закладу для встановлення причин смерті або зберігання.

Доставка тіл померлих осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку, смерть яких настала в межах території Турківської міської ради, забезпечується ритуальною службою на підставі звернення (повідомлення) органів внутрішніх справ.

Одинокі громадяни, особи без певного місця проживання, громадяни від поховання яких відмовилися рідні, смерть яких настала в лікувальному закладі, підлягають судово-медичній експертизі за постановою правоохоронних органів. Організація доставки цих тіл до відділу судово-медичної експертизи покладається на керівника даного закладу.

4. Реєстрація смерті померлих осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку, здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 р. № 52/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 р. за № 719/4940.

5. У разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе організацію поховання осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку, організація такого поховання покладається на ритуальну службу згідно з замовленням медичних закладів за рахунок коштів місцевих бюджетів. Представник адміністрації медичного закладу (далі – Заявник) звертається до органу державної реєстрації актів цивільного стану з заявою про реєстрацію їх смерті.

6. Поховання померлих осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку, проводиться ритуальною службою згідно укладеного договору-замовлення на організацію та проведення поховання на підставі:

- свідоцтва про смерть.

На підставі свідоцтва про смерть Заявник звертається до ритуальної служби з приводу укладання відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання померлих осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку.

Ритуальною службою оформляються необхідні документи на поховання.

Договір-замовлення на організацію та проведення поховання осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку, оформлюється у відповідності до додатку 3 до Положення.

8. У разі поховання померлих осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку, ритуальна служба надає послуги згідно Необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, які надаються на території Турківської міської ради.

9. Поховання померлих осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку, здійснюється відповідно до статті 16 Закону України «Про поховання та похоронну справу». Встановлення норм витрат на поховання померлих осіб, вказаних у пункті 1 цього Порядку, здійснюється виходячи з діючих цін/тарифів на ритуальні послуги з оплатою їх за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень